Konsultacje publiczne dotyczące oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T

W dniach 24 kwietnia - 17 lipca 2019 r. trwają konsultacje publiczne dotyczące oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, organizowane przez Komisję Europejską.

Proces ten jest związany z koniecznością dokonania przeglądu wdrażania sieci TEN-T. Zgodnie z art. 54 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, do 31 grudnia 2023 roku Komisja Europejska, po zasięgnięciu opinii państw członkowskich i z pomocą koordynatorów europejskich, dokonuje przeglądu wdrażania sieci bazowej, oceniając:

  • zgodność z przepisami rozporządzenia 1315/2013;
  • postępy we wdrażaniu rozporządzenia 1315/2013;
  • zmiany w przewozach osób i towarów;
  • zmiany w krajowych inwestycjach w infrastrukturę transportową;
  • potrzebę wprowadzenia zmian w rozporządzeniu 1315/2013.

Biorąc pod uwagę znaczenie sieci TEN-T dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej całej UE konieczne jest przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych w zakresie jej obecnego rozwoju i dalszych perspektyw sieci TEN-T.

Konsultacje mają charakter otwarty. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii i wniosków za pomocą formularza znajdującego się pod linkiem: ec.europa.eu.

Państwa opinie i wnioski mogą przyczynić się do opracowania kompleksowych założeń rozwoju sieci TEN-T na najbliższe lata.

Language version
Polish
English_United States