Regionalne Programy Operacyjne w nowej perspektywie finansowej UE

W dniach 19 – 20 października 2011 r. Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego zorganizowało wizytę studyjną „Regionalne Programy Operacyjne w nowej perspektywie finansowej UE”. Do stolicy Unii Europejskiej przyjechało 17 pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Termin wizyty skorelowany był z przyjętym w dniu 5 października przez Komisję Europejską pakietem legislacyjnym określającego ramy polityki spójności na lata 2014–2020. Nowe propozycje mają wzmocnić wymiar strategiczny tej polityki oraz zagwarantować, że inwestycje UE zostaną ukierunkowane na długookresowe cele Europy w zakresie wzrostu i miejsc pracy („Europa 2020”).

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielem Województwa Podlaskiego w Brukseli. Michał Szczepura omówił szczegółowo program wizyty, a następnie opowiedział o zadaniach realizowanych przez Biuro w roku bieżącym oraz działaniach podejmowanych przez polskie województwa w trakcie polskiego przewodnictwa w radzie Unii Europejskiej.

Pierwszymi prelegentem zasadniczej części wizyty był Dr Jan Krzysztof Frąckowiak z Biura Promocji Nauki "PolSCA" Polskiej Akademii Nauk, który omówił wybrane inicjatywy flagowe strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Następnie Pascal Boijmans z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej zaprezentował najlepsze przykłady skutecznego wdrażania programów regionalnych w Europie. Prezentacja, która wskazywała największe wyzwania stojące przed Instytucjami Wdrażającymi i Instytucjami Zarządzającymi oparta była na doświadczeniach Komisji związanych z poprzednimi okresami programowania.

Kolejnym mówcą była Judit Torokne Rozsa z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, która w swym wystąpieniu skupiła się na potencjale i konsekwencjach dla rozwoju regionalnego wynikających z dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Jednym z najbardziej interesujących uczestników wystąpień była prezentacja Witolda Willaka z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, który z ramienia Komisji nadzoruje wdrażanie Podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Prezentacja szczegółowo omawiała przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny określający ramy polityki spójności na lata 2014–2020. Pakiet obejmuje:

  • rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFRM). Pozwoli to na lepsze połączenie funduszy i osiągnięcie silniejszego wpływu działań UE;
  • trzy rozporządzenia szczegółowe dotyczące EFRR, EFS i Funduszu Spójności;
  • dwa rozporządzenia dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” oraz europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej;
  • dwa rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) oraz Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych;
  • komunikat w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE).

Kolejnym prelegentem była Anett Ruszanov z Europejskiej sieci regionów na rzecz badań i innowacji (ERRIN), która omówiła działania regionów europejskich w dziedzinie badań i innowacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto zaprezentowała zakres tematyczny grup roboczych działających w ramach ERRIN.

Następnie Agnieszka Truszczyńska z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej poruszyła temat inkubacji innowacji w sektorze usług za pośrednictwem funduszy strukturalnych UE. Prezentacja pokazywała przykłady projektów, które z sukcesem udało się wdrożyć w innych krajach Unii Europejskiej.

Ostatnim prelegentem pierwszego dnia wizyty była Anna Solecki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, której wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników. Prezentacja przedstawiciela banku, który specjalnie przyjechał z Luksemburga, dotyczyła finansowania inwestycji regionalnych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od spotkania z Tomaszem Jerzyniakiem z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, który mówił o celach europejskiej polityki innowacyjnej. Przedstawiciel Komisji starał się w swej prezentacji pokazać przykłady zastosowania innowacyjnych rozwiązań nie tylko w sektorze przemysłowym czy naukowym, ale także społecznym.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się kolejne wystąpienie, w którym Luisa Sanches z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej mówiła o regionalnych strategiach innowacyjnych ze szczególnym uwzględnienie zagadnienia inteligentnej specjalizacji (smart specialisation).

Następnie Grażyna Wojcieszko z Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej mówiła o wykorzystaniu Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Kolejne wystąpienie dotyczyło najlepszych przykładów regionalnych strategii energetycznych wdrażanych w Unii Europejskiej. Maud Skäringer z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej w swej prezentacji przybliżyła zebranym także Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors) - inicjatywę Komisji angażującą europejskie miasta i miejscowości w działania na rzecz ochrony klimatu.

Ostatnim prelegentem drugiego dnia wizyty był Peter Fischer z Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, który skupił się na zagadnieniach związany z komunikacją polityki regionalnej dziś i po 2013 r.

Wizyta w Brukseli zakończył się spotkaniem w Parlamencie Europejskim gdzie uczestnicy mieli okazję spotkać się z Leszkiem Gasiem pracownikiem sekcji polskiej parlamentu, który odpowiadał na wszystkie pytania związane z pracą instytucji.

Ze wzlęgu na proces negocjacyjny w ramach, którego przedstawione przez Komisję Europejską rozporządzenia będą ulegały ewaluacji Biuro Województwa Podlaskiego w Brukseli planuje rozganizowane podobnej wizyty w przyszłym roku.

Poniżej do pobrania prezentacje pokazywane w ramach wizyty studyjnej „Regionalne Programy Operacyjne w nowej perspektywie finansowej UE”.

Language version
Polish
English_United States