Spotkanie esperckie dot. przyszłości programu Horyzontu 2020 w Domu Polski Wschodniej

W dniu 05 lutego 2019 r. w Domu Polski Wschodniej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie przyszłego programu europejskiego „Horyzont Europa”. W roli ekspertów wystąpili Agata Janaszczyk zajmująca się sferą badań naukowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE oraz Dominik Sobczak z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej.

Program Horizon Europe to propozycja Komisji Europejskiej dotycząca siedmioletniego (2021–2027) programu finansowania badań naukowych i innowacji na kwotę 100 mld EUR, którego celem jest:

  • wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE;
  • zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy
  • realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości.

Warto zauważyć, że w  oddzielnym programie dotyczącym Europejskiego Funduszu Obronnego Komisja Europejska proponuje przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 4,1 mld EUR na badania nad obronnością.

Celem jest uzyskanie dominującej pozycji wymaga nowego poziomu ambicji:

  • Zapewnienie niezbędnych inwestycji i pobudzenie inwestycji prywatnych
  • Dopasowanie ram regulacyjnych na potrzeby innowacji
  • Uczynienie Europy liderem pod względem innowacji tworzących rynki
  • Zbliżenie badań naukowych i innowacji do obywateli dzięki unijnym misjom w tym zakresie
  • Wspieranie rozpowszechniania innowacji w całej Unii
  • Inwestowanie w umiejętności i wspieranie uczelni w dążeniu do zwiększenia poziomu przedsiębiorczości i interdyscyplinarności

 

Language version
Polish
English_United States