Aktualności

Przegląd postępów państw członkowskich na drodze do przyjęcia euro

29.05.2018

W sprawozdaniu z konwergencji z 2018 r. dokonano oceny postępów państw członkowskich na drodze do przystąpienia do strefy euro. Sprawozdanie obejmuje siedem państw członkowskich spoza strefy euro, ... więcej »

Komisja proponuje nowe przepisy dotyczące OLAF-u jako bliskiego partnera Prokuratury Europejskiej

29.05.2018

Utworzenie Prokuratury Europejskiej wyznacza początek nowego etapu w walce z nadużyciami finansowymi mającymi wpływ na budżet UE. W tym kontekście Komisja Europejska proponuje dzisiaj wprowadzenie ... więcej »

Budżet UE na rok 2019

29.05.2018

Komisja przedstawiła projekt budżetu UE na 2019 r. Przewidziano w nim środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do 2018 r. Zostanie on wykorzystany na inwesto ... więcej »

Nowe inicjatywy kolejnym impulsem dla polityki w dziedzinie młodzieży, edukacji i kultury

29.05.2018

Komisja przyspiesza prace mające na celu utworzenie do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji, uwypuklenie wymiaru kulturowego Unii Europejskiej i wsparcie uczestnictwa młodzieży, przedstawiając n ... więcej »

Komisja kończy prace nad swoim programem na rzecz bezpiecznej, czystej i połączonej mobilności

29.05.2018

Komisja Junckera wprowadza w życie trzeci i ostatni już pakiet działań służących modernizacji europejskiego systemu transportowego. W orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. przewodn ... więcej »

Komisja podejmuje działania mające na celu ochronę obywateli przed zanieczyszczeniem powietrza

29.05.2018

Komisja przedstawiła podmiotom krajowym, regionalnym i lokalnym praktyczne środki pomocy dotyczące poprawy jakości powietrza w Europie oraz intensyfikuje działania wobec 7 państw członkowskich, któr ... więcej »

Odnowiona agenda w dziedzinie badań naukowych i innowacji

29.05.2018

Komisja przedstawiła swój wkład do nieformalnych rozmów, jakie przywódcy państw i rządów przeprowadzą w Sofii 16 maja 2018 r. na temat badań naukowych i innowacji oraz działań koniecznych do zapew ... więcej »

Prezydent Białegostoku broni interesów regionów słabiej rozwiniętych

17.05.2018

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku broni interesów regionów słabiej rozwiniętych w debacie nt. przyszłego budżetu UE z Günter Oëttingerem, Komisarzem ds. Budżetu i Kadr. Pan Günter Oëttinger, ... więcej »

Głos regionów w sprawie przyszłości strategii makroregionalnych UE

17.05.2018

17 maja 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się kolejne, dziesiąte posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych, które zostało zorganizowane wspólnie z Międ ... więcej »

Obchody z okazji Święta 3go Maja w Brukseli

17.05.2018

Ambasada RP w Brukseli wraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, Stałym Przedstawicielstwem RP przy NATO, Instytutem Polski w Brukseli, Polską Organizacją Turystyczną w Brukseli oraz przedstawici ... więcej »

Language version
Polish
English_United States