Witamy na stronie Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli

Historia

Pierwsze przedstawicielstwo naszego regionu (wspólne z Województwem Lubelskim) w Brukseli utworzono 9 czerwca 1999 roku. Z uwagi jednak na wysokie koszty funkcjonowania biura oraz wysoce niewygodne dla Podlasia kwestie związane z organizacją, specyfiką pracy i w rezultacie niską efektywnością, 24 marca 2003 roku Sejmik Województwa Podlaskiego jednogłośnie podjął uchwałę akceptującą oświadczenie Zarządu Województwa Podlaskiego o wystąpieniu z porozumienia o utworzenie przedstawicielstwa Województw Podlaskiego i Lubelskiego w Brukseli.

Decyzja ta nie oznaczała jednak rezygnacji z obecności Podlasia w Brukseli. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął działania zmierzające do wypracowania nowej formuły naszej reprezentacji w Brukseli, m.in. poprzez współpracę z regionami lub instytucjami państw UE, z którymi województwo prowadzi już efektywną współpracę.

W 2003 r. Województwo Podlaskie podpisało porozumienie o współpracy z Włosko-Polską Izbą Gospodarczą, która reprezentuje Region Lombardii w kontaktach międzyregionalnych. Realizując zapisy porozumienia samorząd województwa, po przeprowadzonej analizie, przyjął propozycję Włochów w sprawie otwarcia siedziby Bura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli. Pomieszczenie wynajmowane było w jednym budynku z Włosko-Polską Izba Gospodarczą, włoską firmą doradczą Sineura oraz reprezentantem rządu włoskiego w Brukseli.

W dniu 15 listopada 2004 roku, Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XXII/241/04 wyraził wolę powołania Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli jako jednostkę reprezentującą interesy regionu w instytucjach unijnych. Inicjatywa uzyskała akceptację Ministra Spraw Zagranicznych.

W dniu 17 września 2009 r. podczas XXXII sesji Sejmiku Województa Podlaskiego przyjęto uchwałę w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko - Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Zadania Biura

Główne zadanie, jakie nałożono na Biuro to wyszukiwanie i przekazywanie ważnych dla rozwoju regionu informacji o nowych regulacjach prawnych i koncepcjach władz UE dotyczących polityki regionalnej. Ponadto Biuro skupia się na pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z Programów Sektorowych UE, które dostępne są bezpośrednio w Brukseli.

Biuro współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie wspierania realizacji programów i projektów rozwojowych województwa, reprezentuje interesy naszego regionu oraz dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa na forum instytucji europejskich. Ponadto Biuro odpowiada za działania informacyjne i promocyjne, monitorowanie prac Komitetu Regionów, stowarzyszeń europejskich zrzeszających regiony oraz prowadzenie i utrzymywanie kontaktów roboczych z przedstawicielami regionów partnerskich Województwa Podlaskiego, organizowanie i nadzór merytoryczny staży, wizyt studyjnych, przedsięwzięć promocyjnych, spotkań i misji gospodarczych w Brukseli.

Kontakt

Biurem kieruje przedstawiciel Województwa - Michał Szczepura.

Adres Biura: 

Regional Office of Podlaskie Voivodeship
Avenue de Tervueren 48
1040 Brussels
Belgium

tel: +32 (0) 2 738 02 22
fax: +32 (0) 2 735 33 20

e-mail: info@podlaskie.eu

 

Language version
Polish
English_United States