Poprawa zdolności administracyjnych władz regionalnych w latach 2021–2027

24 maja 2019 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbędzie posiedzenie Komisji ECON poświęcone przygotowywanej obecnie opinii z inicjatywy własnej w sprawie „Poprawy zdolności administracyjnych władz lokalnych i regionalnych w celu wzmocnienia inwestycji i reform strukturalnych w latach 2021–2027”.

W kontekście trwających negocjacji w sprawie przyszłych Wspólnych Ram Finansowych i związanych z nimi programów wydatków Komitet Regionów podkreśla, że istnieje silna i pilna potrzeba ułatwienia dostępu władz lokalnych i regionalnych do środków budowania zdolności administracyjnych niż było to w trwającej obecnie perspektywie finansowej 2014–2020.

W tej opinii KR podkreśli również potrzebę koordynacji różnych środków finansowych przez UE w zakresie zdolności administracyjnych władz lokalnych i regionalnych w ramach nowych wieloletnich ram finansowych, koncentrując je na umożliwieniu władzom lokalnym i regionalnym pełnego udziału w europejskim semestrze.
Przygotowując się do tej opinii, sprawozdawca chciałby zaprosić wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w wymianie poglądów ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli miast i regionów, instytucji zarządzających oraz ośrodków analitycznych i stowarzyszeń działających w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie: cor.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States