Spotkanie konsultacyjne „Lepsza komunikacja dla polityki spójności”

4 czerwca 2019 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbędzie się spotkanie konsultacyjne „Lepsza komunikacja dla polityki spójności”.

Polityka spójności jest główną europejską polityką inwestycyjną mającą na celu osiągnięcie celu traktatu UE dotyczącego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W tym sensie lepsze informowanie o projektach polityki spójności jest bardzo ważne, ponieważ może również wpływać na postrzeganie UE przez obywateli i podnosić świadomość pozytywnego wpływu UE na codzienne życie ludzi.

Informowanie o polityce spójności jest również wspólną odpowiedzialnością. W oparciu o poszanowanie zasady partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów władze lokalne i regionalne powinny odgrywać zasadniczą rolę we wdrażaniu polityki spójności i zapewnianiu widoczności projektów finansowanych w ramach tej polityki. Same instytucje europejskie nie mogą być siłą napędową tego wyzwania.

Trwający proces przygotowania przyszłego okresu programowania 2021–2027 stanowi doskonałą okazję do omówienia nowych przepisów dotyczących komunikacji w ramach wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów po 2020 r. Zwiększenie widoczności europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych może przyczynić się do poprawy postrzegania Unii Europejskiej i odzyskania zaufania obywateli do Unii Europejskiej.

To spotkanie konsultacyjne z interesariuszami w zakresie komunikacji będzie okazją do zaprezentowania poglądów różnych podmiotów (firm medialnych, menedżerów kampanii komunikacyjnych, menedżerów mediów społecznościowych, relacji z mediami publicznymi itp.) bezpośrednio zaangażowanych w przekazywanie wyników projektów współfinansowanych przez UE, jak aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu opinii w sprawie „Lepszej komunikacji w ramach polityki spójności”.

Spotkanie to stanowi także część działań Europejskiego Komitetu Regionów promujących Sojusz na rzecz Spójności na rzecz silnej, skutecznej i bardziej widocznej polityki spójności po 2020 r.

Więcej informacji: cor.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States