Projekty objęte programem prac w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, niniejszym ogłasza cztery zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji na projekty zgodne z priorytetami i celami określonymi w programie prac na rok 2017 w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020.

Przyjmowane są wnioski dotyczące następujących czterech zaproszeń:

  • CEF-TC-2017-3: E-fakturowanie
  • CEF-TC-2017-3: Tłumaczenie automatyczne
  • CEF-TC-2017-3: Europeana (europejska biblioteka cyfrowa)
  • CEF-TC-2017-3: Otwarte dane publiczne

Całkowity szacowany budżet dostępny na finansowanie projektów wybranych w ramach tych zaproszeń wynosi 24 mln EUR.

Termin składania wniosków: 28 listopada 2017 r.

Dokumentacja dotycząca zaproszeń jest dostępna na stronie internetowej instrumentu „Łącząc Europę” w sekcji CEF Telecom: ec.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States