Pomoc techniczna w celu walki z nadużyciami finansowymi w UE

Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 250/2014 ustanawiające program Herkules III, w szczególności jego art. 8 lit. a) („działania kwalifikowalne”), a także decyzja w sprawie finansowania na 2017 r., dotycząca przyjęcia rocznego programu prac w celu wdrożenia programu Herkules III w 2017 r., w szczególności sekcja 6.1.1, działania 1–4 („Pomoc techniczna: działania”). W decyzji w sprawie finansowania na 2017 r. przewidziano organizację zaproszenia do składania wniosków dotyczącego pomocy technicznej.

Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zaproszenie jest skierowane do organów administracji krajowej lub regionalnej („wnioskodawcy”) dowolnego państwa członkowskiego, które wspierają wzmacnianie unijnych działań zmierzających do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

Działania kwalifikowalne

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zaproszenie krajowych i regionalnych organów administracji do składania wniosków dotyczących działań w ramach jednego z czterech następujących tematów:

  1. zakup i utrzymanie narzędzi i metod dochodzeniowych, w tym specjalistyczne szkolenia niezbędne do posługiwania się tymi narzędziami („Narzędzia i metody dochodzeniowe”);
  2. zakup i konserwacja urządzeń oraz zwierząt wykorzystywanych do przeprowadzania kontroli kontenerów, ciężarówek, wagonów kolejowych i pojazdów na granicach zewnętrznych Unii w celu wykrywania przemycanych i podrobionych towarów („narzędzia do wykrywania”);
  3. zakup, konserwacja i połączenie systemów rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów (zautomatyzowanych systemów rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych – ANPRS) lub kodów kontenerów. Działanie to obejmuje specjalistyczne szkolenia niezbędne do obsługiwania tych systemów;
  4. zakup usług wspierających zdolność państw członkowskich w zakresie analizowania, przechowywania i niszczenia zajętych papierosów i tytoniu („Analiza i niszczenie zajętych towarów”).

W ramach niniejszego zaproszenia wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek składa się w odniesieniu do działania w ramach tylko jednego z czterech wymienionych wyżej tematów: wnioski dotyczące działania odnoszącego się do więcej niż jednego z tych tematów nie będą przyjmowane.

Budżet

Orientacyjny budżet dostępny w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 9 150 000 EUR. Wsparcie finansowe będzie miało formę dotacji. Przyznane wsparcie finansowe nie będzie przekraczało 80 % kosztów kwalifikowalnych. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach wsparcie finansowe może zostać zwiększone do maksymalnego poziomu 90 % kosztów kwalifikowalnych. W dokumentacji do zaproszenia wymieniono kryteria, które zostaną zastosowane, aby ustalić, czy dany przypadek jest wyjątkowy i należycie uzasadniony. Minimalny próg dla budżetu działania przedłożonego we wniosku określono na poziomie 100 000 EUR.

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

Składanie wniosku i termin

Termin składania wniosków upływa w środę 9 sierpnia 2017 r. Należy je składać wyłącznie za pośrednictwem portalu dla uczestników programu Herkules III: ec.europa.eu.

Dodatkowe informacje

Wszystkie dokumenty związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków można pobrać na portalu dla uczestników, o którym mowa w pkt 5 powyżej, lub na poniższej stronie internetowej: ec.europa.eu.

Pytania lub wnioski o dodatkowe informacje związane z niniejszym zaproszeniem należy przekazywać za pośrednictwem portalu dla uczestników.

Pytania i odpowiedzi mogą zostać opublikowane anonimowo w przewodniku dla wnioskodawców udostępnionym na portalu dla uczestników oraz na stronie internetowej Komisji, jeżeli okażą się one przydatne dla innych wnioskodawców.

Language version
Polish
English_United States