Pierwszy konkurs w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Startuje pierwszy konkurs w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, jednego z najważniejszych aspektów Konstytucji dla Nauki. Jego celem jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Wnioski do udziału w programie można składać do 24 czerwca 2019 r.

Uczelnie biorące udział w konkursie zostaną zobowiązane m.in. do przedstawienia planu dotyczącego podniesienia poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia, którego realizacja przyczyni się do podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni. Uczelnie wyłonione w konkursie będą otrzymywać corocznie, w latach 2020-2026, zwiększone subwencje.

  • Potrzebujemy uczelni, które będą wystarczająco atrakcyjne, aby ściągnąć do Polski najlepsze umysły, zarówno utalentowanych studentów jak i wybitnych naukowców. Punktem wyjścia do definiowania misji uczelni badawczej jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie – podkreślił  Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.
  • W ramach Konstytucji dla Nauki dostrzegamy zróżnicowane potrzeby szkół wyższych. Wspieramy zarówno uczelnie regionalne, pełniące kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju całego kraju, jak i najsilniejsze ośrodki akademickie, które staną się uniwersytetami badawczymi, znaczącymi na arenie międzynarodowej – powiedział Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Warunki udziału w pierwszym konkursie IDUB

Do udziału w pierwszym konkursie IDUB zakwalifikowanych zostało 20 uczelni. Spełniają one ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych, uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych, w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie może mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uczelnie ubiegające się o dodatkowe środki będą musiały przedstawić wniosek zawierający m.in. analizę własnego potencjału oraz plany rozwoju, obejmujące cele i działania dotyczące przede wszystkim:

  •     zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki,
  •     wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
  •     podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów,
  •     poprawy polityki kadrowej na uczelni,
  •     podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Uczelnie będą ponadto zobowiązane do wskazania priorytetowych obszarów badawczych, w obrębie których będą prowadzić zintensyfikowaną działalność naukową.

Nabór wniosków do pierwszego konkursu w ramach programu IDUB rozpocznie się 15 maja, a zakończy 24 czerwca 2019 r.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ostatnim kwartale 2019 r.

Więcej na temat na stronie MNiSW.

Language version
Polish
English_United States