Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

Jest to zaproszenie do składania wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych w rozumieniu art. 58 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, ze środków przydzielonych w budżecie na 2018 r. zgodnie z decyzją Komisji C(2018)763 z dnia 14 lutego 2018 r.

W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.

Szczegółowe cele zaproszenia do składania wniosków to:

  • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE,
  • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców,
  • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości,
  • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Wnioski powinny zawierać ilustrację i ocenę roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych Komisji Europejskiej i podejmowaniu obecnych i przyszłych wyzwań dla UE, jej państw członkowskich, regionów i na poziomie lokalnym. Bardziej szczegółowo powinny one odnosić się do wkładu polityki spójności w:

  • pobudzanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji na poziomie regionalnym i krajowym oraz poprawę jakości życia obywateli,
  • pomoc w realizacji najważniejszych priorytetów UE i państw członkowskich, do których oprócz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego zaliczają się między innymi przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska, pobudzanie badań naukowych i innowacji,
  • zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE przy jednoczesnym ograniczaniu różnic między państwami i regionami UE oraz różnic w obrębie państw i regionów,
  • pomoc regionom w czerpaniu korzyści z globalizacji przez znajdowanie nisz w światowej gospodarce,
  • wzmacnianie europejskiego projektu, jako że polityka spójności służy bezpośrednio obywatelom UE.
Budżet i czas trwania projektu
Ogólny budżet przewidziany na współfinansowanie środków informacyjnych objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków szacuje się na 5 000 000 EUR.

Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 300 000 EUR. Dotacja UE zostanie udzielona w formie zwrotu maksymalnie 80 % rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych działania. Wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty z własnych zasobów.

Komisja zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części dostępnych środków finansowych.

Maksymalny czas trwania projektów wynosi 12 miesięcy.
Harmonogram i termin składania wniosków

Ostateczny termin składania wniosków - 28 czerwca 2018 r.

Okres oceny (orientacyjnie) - Od lipca do września 2018 r

Poinformowanie wnioskodawców (orientacyjnie) - Październik 2018 r.

Podpisanie umów o udzielenie dotacji (orientacyjnie) - Grudzień 2018 r./Styczeń 2019 r.

Dalsze informacje

Formularze wniosku oraz dodatkowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków można znaleźć w wytycznych dla wnioskodawców pod adresem ec.europa.eu. Pełna treść zaproszenia do składania wniosków dostępna jest na stronie: eur-lex.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States