Zaproszenie do składania wniosków programu HERKULES III na 2019 r.

Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 250/2014 ustanawiające program Herkules III, w szczególności jego art. 8 lit. b) („Działania kwalifikowalne”), a także decyzja w sprawie finansowania na 2019 r., dotycząca przyjęcia rocznego programu prac w celu wdrożenia programu Herkules III w 2019 r., w szczególności sekcja 2.2.1 programu prac – „Działania szkoleniowe”, działania 1–5. W decyzji w sprawie finansowania na 2019 r. przewidziano organizację zaproszenia do składania wniosków dotyczącego „Szkoleń, konferencji i wymiany pracowników w 2019 r.”.

Kwalifikujący się wnioskodawcy

Organami kwalifikującymi się do otrzymania finansowania w ramach programu są:

  • organy administracji krajowej lub regionalnej dowolnego państwa członkowskiego, które wspierają wzmacnianie działań na poziomie Unii zmierzających do ochrony jej interesów finansowych,

lub

  • instytuty badawcze i placówki oświatowe oraz podmioty o celu niezarobkowym, o ile zostały one założone i działają co najmniej od roku w dowolnym państwie członkowskim oraz wspierają wzmacnianie działań na poziomie Unii zmierzających do ochrony jej interesów finansowych.
Działania kwalifikowalne

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zaproszenie kwalifikujących się wnioskodawców do składania wniosków dotyczących działań w ramach jednego z trzech następujących tematów:

  • ukierunkowane, specjalistyczne szkolenia (temat 1) – tworzenie sieci i platform strukturalnych między państwami członkowskimi, krajami kandydującymi, innymi państwami trzecimi i międzynarodowymi organizacjami publicznymi w celu ułatwienia wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między pracownikami zatrudnionymi przez beneficjentów; tworzenie synergii między służbami podatkowymi i celnymi państw członkowskich, OLAF-u oraz innych odnośnych podmiotów unijnych;
  • konferencje i warsztaty (temat 2) – tworzenie sieci i platform strukturalnych między państwami członkowskimi, krajami kandydującymi, innymi państwami trzecimi i międzynarodowymi organizacjami publicznymi w celu ułatwienia wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między pracownikami zatrudnionymi przez beneficjentów; ułatwianie służbom ds. zwalczania nadużyć finansowych wymiany informacji, identyfikowania potrzeb lub wspólnych projektów w zakresie walki z nadużyciami finansowymi naruszającymi interesy finansowe Unii; tworzenie synergii między służbami podatkowymi i celnymi państw członkowskich, OLAF-u oraz innych odnośnych podmiotów unijnych;
  • wymiana pracowników (temat 3) – organizowanie wymiany pracowników między organami administracji krajowej i regionalnej (w tym (potencjalnymi) kandydatami do członkostwa i państwami sąsiadującymi), co ma przyczynić się do dalszego rozwoju, poprawy i aktualizacji umiejętności i kompetencji pracowników w zakresie ochrony interesów finansowych Unii.


Wnioskodawcy mogą złożyć kilka wniosków dotyczących różnych projektów w ramach tego samego zaproszenia do składania wniosków. Wnioskodawcy powinni wybrać jeden główny temat. Informuje się, że wniosek może obejmować również elementy innych tematów.

Budżet

Orientacyjny budżet dostępny w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 1 100 000 EUR. Wsparcie finansowe będzie miało formę dotacji. Przyznane wsparcie finansowe nie będzie przekraczało 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny próg na jedno „Działanie szkoleniowe” wynosi 40 000 EUR. Budżet działania, w związku z którym wnioskodawca ubiega się o dotację, nie może być niższy niż ten próg.

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

Ostateczny termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa w środę 15 maja 2019 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Należy je składać wyłącznie za pośrednictwem portalu dla uczestników programu Herkules III: ec.europa.eu.

Dodatkowe informacje

Wszystkie dokumenty związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków można pobrać na portalu dla uczestników, o którym mowa w pkt 5 powyżej, lub na  stronie internetowej: ec.europa.eu.

Pytania lub wnioski o dodatkowe informacje związane z niniejszym zaproszeniem należy przekazywać za pośrednictwem portalu dla uczestników.

Pytania i odpowiedzi mogą zostać opublikowane anonimowo w przewodniku dla wnioskodawców udostępnionym na portalu dla uczestników oraz na stronie internetowej Komisji, jeżeli okażą się one przydatne dla innych wnioskodawców.

Language version
Polish
English_United States