Zaproszenie do składania wniosków: Wsparcie dla sieci prokuratorów ds. własności intelektualnej

W ramach wsparcia działalności unijnych prokuratorów ds. własności intelektualnej europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej opracowało kilka inicjatyw. Wśród prokuratorów z różnych regionów UE istnieje jednak potrzeba bardziej praktycznych i operacyjnych dyskusji. Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest finansowanie spotkań prokuratorów regionalnych w celu:

  • rozwoju zdolności państw członkowskich UE do wymiany dobrych praktyk, tworzenia bliższych kontaktów między prokuratorami z państw członkowskich UE oraz ułatwiania praktycznych i skonkretyzowanych dyskusji z partnerami regionalnymi, przy zapewnieniu ściślejszej unijnej i międzynarodowej współpracy sądowej,
  • rozpowszechniania, promowania i omawiania wyników kompleksowych studiów przypadku opracowywanych przez UNICRI 3–5 razy w roku, opisujących skuteczne postępowania karne w ważnych sprawach w zakresie własności intelektualnej,
  • wspierania praktycznego wykorzystania badań EUIPO w zakresie modeli i sposobów działania przestępców oraz w innych istotnych obszarach,
  • promowania zaangażowania Eurojustu i wykorzystania instrumentu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych w najważniejszych śledztwach transgranicznych dotyczących własności intelektualnej,
  • lepszej wymiany informacji między organami państw członkowskich i wspierania współpracy z odpowiednimi urzędami ochrony własności przemysłowej, organami celnymi, jednostkami policji i innymi właściwymi organami ścigania w sprawach związanych z własnością intelektualną oraz z przedstawicielami sektora prywatnego.
Kwalifikujący się wnioskodawcy
Niniejsze zaproszenie jest skierowane wyłącznie do (krajowych, regionalnych i lokalnych) organów prokuratorskich państw członkowskich UE. Kwalifikują się wyłącznie wnioski złożone przez podmioty publiczne z siedzibą w państwie członkowskim UE. Osoby fizyczne nie kwalifikują się.

Wniosek może być złożony przez jednego wnioskodawcę lub konsorcjum podmiotów publicznych, niezależnie czy zostało ono utworzone specjalnie na potrzeby danego działania czy nie, pod warunkiem że:
  • składa się ono z kilku podmiotów publicznych, które spełniają kryteria kwalifikowalności, niewykluczenia i wyboru określone w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków oraz razem realizują proponowane działanie,
  • podmioty te wskazano we wniosku.
W kontekście zgłoszenia kosztów kwalifikowalnych określonych w sekcji 11.1 zaproszenia do składania wniosków podmioty wspólnie składające wniosek są traktowane jako podmioty powiązane.

Na potrzeby oceny kwalifikowalności wnioskodawców należy przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające w odniesieniu do podmiotów publicznych: kopia uchwały, decyzji lub innego dokumentu urzędowego w sprawie utworzenia podmiotu prawa publicznego.
Kwalifikujące się działania
Rodzaje działań kwalifikujących się w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków:

  • regionalne konferencje, seminaria i warsztaty,
  • działania szkoleniowe o zasięgu regionalnym.
Kwalifikują się jedynie działania obejmujące działalność transgraniczną. Działania muszą mieć szeroki zasięg regionalny i dlatego uczestniczyć w nich muszą co najmniej 4 państwa członkowskie UE lub państwa sąsiadujące, przy udziale EUIPO, Eurojustu i UNICRI.

Działania należy ukończyć w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o udzielenie dotacji.
Termin składania wniosków
Pakiet zgłoszeniowy jest dostępny w internecie pod następującym adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Wnioski należy składać do EUIPO przy użyciu internetowego formularza zgłoszenia (e-formularza) najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godziny 13.00 (czasu lokalnego).

Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną przyjęte.

Wnioskodawcy muszą zapewnić przekazanie wszystkich wymaganych dokumentów wskazanych w e-formularzu.

Wnioski niezawierające wszystkich przewidzianych załączników i niezłożone przed upływem wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
Szczegółowe informacje
Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków znajdują się w wytycznych dla wnioskodawców na stronie internetowej euipo.europa.eu.

Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki określone w wytycznych i muszą zostać złożone na udostępnionych formularzach.

Wszelkie dalsze informacje można uzyskać pod następującym adresem poczty elektronicznej: grants@euipo.europa.eu

Language version
Polish
English_United States