7th Framework Programme - 7 Program Ramowy

7PR jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim w latach 2007-2013. Jego budżet wynosi prawie 54 miliardy euro, co stanowi wzrost o przeszło 60% w porównaniu z 6.PR. O fundusze mogą ubiegać się instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe (małe i średnie przedsiębiorstwa, duży przemysł), organizacje (federacje, stowarzyszenia), jednostki rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną. Przewidywane jest finansowanie udziału w projektach uczestników z krajów trzecich.

Cele programu:

 • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
 • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
 • zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
 • spieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych (wykorzystanie zdobyczy nauki także w kulturze w kontekście przemysłów kultury).

Budżet programu:

 • budżet programu wynosi prawie 53 miliardy euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR.

Beneficjenci:

 • uczelnie wyższe (w tym szkoły artystyczne),
 • organizacje badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe),
 • osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC),
 • organizacje międzynarodowe,
 • instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie,
 • przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie (MŚP).

Struktura 7. Programu Ramowego

7 Program Ramowy składa się z czterech programów szczegółowych, uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

Współpraca (Cooperation)

Celem programu jest wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w określonych dziesięciu obszarach tematycznych, odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii, w których konieczne jest wspieranie i umacnianie na poziomie europejskim najwyższej jakości badań. Obszary te zostały określone na stosunkowo wysokim poziomie ogólności, tak aby można było dostosować je do zmieniających się potrzeb i możliwości mogących pojawić się w trakcie trwania 7. PR. Co roku w ramach przygotowywanych dla każdego obszaru tematycznego Programów Pracy (Work Programme) opracowywane są szczegółowe tematy do realizacji

Priorytety tematyczne:

 • Zdrowie,
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
 • Energia,
 • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),
 • Transport (łącznie z aeronautyką),
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
 • Przestrzeń kosmiczna,
 • Bezpieczeństwo.

Pomysły (Ideas) 

Program wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy w ramach projektów składanych przez indywidualnych naukowców. Finansuje badania podstawowe jak i stosowane, lecz muszą one mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research).

Projekty - najlepiej interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, powinny prowadzić do fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników. Programem zarządza Europejska Rada Badań (European Research Council - ERC) - pierwsza europejska instytucja wspierająca badania poznawcze.

Ludzie (People) 

Wzmocnienie ilościowe i jakościowe potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie poprzez: zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, przyciąganie badaczy z całego świata i zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie oraz zainteresowanie większej liczby młodych ludzi karierą naukową - to główne cele tego programu szczegółowego. Składa się on z 10 rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych nazwanych "Akcjami Marie Curie", skierowanych przede wszystkim do instytucji zainteresowanych rozwijaniem swoich zasobów ludzkich. Umożliwiają one również rozwój indywidualnej kariery naukowej na każdym z jej etapów.

W jego ramach realizowane są także działania wspierające mobilność naukowców, np. działalność europejskiej sieci Centrów Informacji dla Naukowców (ERA-MORE), kształtowanie polityki związanej z rozwojem kariery naukowej.

Możliwości (Capacities) 

Wspierane są inicjatywy wykorzystujące i rozwijające istniejący w Europie potencjał w zakresie badań i innowacji poprzez wzmocnienie możliwości innowacyjnych MŚP oraz ich zdolności do wykorzystywania wyników prac badawczych; wspieranie rozwoju regionalnych klastrów badawczych; uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji i w najbardziej oddalonych regionach UE; optymalizację wykorzystania i rozwoju europejskich infrastruktur badawczych; zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu harmonijnego zintegrowania nauki i technologii ze społeczeństwem europejskim oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej z krajami trzecimi.
 

Wspólnotowe Centrum Dadawcze Komisji Europejskiej (jrc)

Joint Research Centre (JRC) jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. Składa się ono z siedmiu Instytutów Badawczych usytuowanych w pięciu krajach europejskich (Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy), które prowadzą badania w bardzo szerokim zakresie, poczynając od standardów bezpieczeństwa zabawek dla dzieci, poprzez doskonalenie materiałów do implantów biodrowych, aż do wykorzystania systemu satelitów do monitorowania i wykorzystania gruntów. Współpraca z JRC polega na: udziale instytutów JRC w projektach 7. PR, prowadzeniu badań, przygotowywaniu ekspertyz przez indywidualnych naukowców oraz ich udziale w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez poszczególne instytuty.

EURATOM

Badania obejmują dwa priorytety:

 • badania energii syntezy termojądrowej,
 • rozszczepienie jądrowe i ochronę przed promieniowaniem.

Celem pierwszego priorytetu (Fusion) jest rozwój wiedzy i technologii ITERa, jako kierunku zmierzającego do stworzenia prototypu reaktora dla elektrowni, który stanie się bezpiecznym, zrównoważonym, przyjaznym dla środowiska i ekonomicznie opłacalnym źródłem energii.
Celem drugiego priorytetu (Fission) jest ustanowienie naukowych i technologicznych podstaw bezpiecznego zarządzania długo żyjącymi odpadami radioaktywnymi, zwiększenie bezpieczeństwa działania reaktorów, poprawa efektywności kosztowej energetyki jądrowej, zapewnienie społecznie akceptowalnego systemu ochrony ludzi i środowiska przed efektami promieniowania jonizującego.

Więcej informacji na stronach: cordis.europa.eu/fp7oraz www.kpk.gov.pl

 

Language version
Polish
English_United States