Program - Ludzie

Program LUDZIE składa się z kilku typów projektów badawczo-szkoleniowych nazwanych "akcjami Marie Curie" oraz różnych działań wspierających mobilność naukowców, takich jak np. europejska siec Centrów Informacji dla Naukowców (ERA-MORE), wdrażanie zapisów Europejskiej Karty i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowobadawczych.

Cel programu

Wzmocnienie, ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w obszarze badan i technologii w Europie poprzez: zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, przyciąganie badaczy z całego świata i zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie oraz zainteresowanie większej liczby młodych ludzi kariera naukowa.

Ogólne zasady programu

 • Działania skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego i są na dowolnym etapie kariery naukowej;
 • Nie ma limitów wiekowych – możliwość udziału w poszczególnych akcjach Marie Curie zależy od etapu kariery naukowej i długości jej trwania.
  • Początkujący naukowiec (early-stage researcher): poniżej 4 lat pracy
   badawczej stażu,
  • Doświadczony naukowiec (experienced researcher): tytuł doktora lub
   powyżej 4 lat udokumentowanej pracy badawczej (w pełnym wymiarze) od momentu ukończenia studiów wyższych;
 • Większość akcji otwartych jest na udział naukowców z krajów trzecich;
 • Obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców i instytucje;
 • Program finansuje mobilność naukowców rozumiana jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych (nauka-przemysł);
 • Nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu (głównie MSP);
 • Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców;
 • Projekty udziela się na indywidualne (o grant stara się osoba fizyczna w porozumieniu z instytucja przyjmująca) i instytucjonalne (o grant stara się osoba prawna).

Projekty instytucjonalne:

 • Aplikuje instytucja lub siec instytucji;
 • Zaakceptowane instytucje prowadza nabór naukowców na szkolenia;
 • Pobyt szkoleniowy trwa od 2 do 36 miesięcy w z ależnosci od typu projektu;
 • Kontrakt z Komisja Europejska trwa do 4 lat.

Instytucja (legal entity): uczelnia, instytut JRC, instytut naukowy, przedsiębiorstwo.

Projekty indywidualne:

 • Aplikuje naukowiec w porozumieniu z instytucja;
 • Instytucja przyjmująca zatrudnia naukowca;
 • Pobyt szkoleniowy trwa od 1 do 3 lat w zależnosci od typu projektu;
 • Kontrakt z Komisja Europejska podpisuje instytucja przyjmująca.

Więcej informacji na temat programu na stronie: ec.europa.eu/research/fp7/

Language version
Polish
English_United States