The Competitiveness and Innovation Framework Programme

Program ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój  społeczeństwa informacyjnego. Będzie on również promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.

Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji składa się z trzech podprogramów:

 • Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme)
 • Programu Wsparcia Rozwoju Informatyki i Telekomunikacji (ICT Policy Support Programme)
 • Programu Inteligentna Energia- Europa (Intelligent Energy- Europe Programme)


Program EIP (ang. Entrepreneurship and Innovation Programme) jest jednym z programów szczegółowych realizowanych w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Program ten stanowi dla Komisji Europejskiej narzędzie wspierania innowacji i MŚP w UE.

Główne cele EIP to w szczególności:

 • ułatwianie dostępu do środków finansowych przeznaczonych na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz zachęcanie do inwestycji w działalność innowacyjną;
 • tworzenie otoczenia przyjaznego dla współpracy między MŚP, w szczególności na szczeblu współpracy transgranicznej;
 • promowanie wszystkich form innowacji w przedsiębiorstwach;
 • wspieranie innowacji ekologicznych;
 • promowanie kultury opartej na przedsiębiorczości i innowacyjności;
 • wspieranie reform administracyjnych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością.


Program Wspierania Polityki ICT będzie realizował zadania e-TEN, Modinus oraz  e-Content oraz wspierał cele i2010- Europejskie Społeczeństwo Informacyjne 2010. Program ma także wspomagać rozwój nowych rynków dla sieci elektronicznych, technologii medialnych i cyfrowych oraz modernizację publicznego sektora usług.

Cele:

 • Stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej;
 • Wzmacnianie europejskiego rynku wewnętrznego produktów i usług z zakresu technologii ICT, a także produktów i usług opartych na tego rodzaju technologiach;
 • Zachęcanie do innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowania technologii ICT oraz inwestycji w te technologie;
 • Stworzenie społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania publicznego;
 • Poprawa jakości życia.


Program Inteligentna Energia - Europa ma za zadanie promować stosowanie szerszego podejścia do nowych, odnawialnych źródeł energii oraz efektywizacji wykorzystania energii. Będzie on dotyczył działań na rzecz realizacji przyjętej przez UE strategii na rzecz zwiększenia ilości i różnorodności odnawianych źródeł energii i tym samym zmniejszy ilość zużywanej w krajach członkowskich energii.

Cele:

 • Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych;
 • Promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz zróżnicowania źródeł energii;
 • Promowanie efektywności energetycznej i nowych źródeł energii w transporcie.

Budżet CIP 2007 – 2013 wynosi 3621 mln Euro w tym:

 • Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji  - 2166 mln Euro;
 • Program na rzecz wspierania Polityki ICT - 728 mln Euro;
 • Program Inteligentna Energia- Europa – 727 mln Euro.

Więcej informacji na stronie internetowej: ec.europa.eu/cip oraz www.cip.gov.pl

Language version
Polish
English_United States