Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji

Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme) jest jednym z programów szczegółowych realizowanych w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Program ten stanowi dla Komisji Europejskiej narzędzie wspierania innowacji i MŚP w UE.

Główne cele EIP to w szczególności:

  • ułatwianie dostępu do środków finansowych przeznaczonych na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz zachęcanie do inwestycji w działalność innowacyjną;
  • tworzenie otoczenia przyjaznego dla współpracy między MŚP, w szczególności na szczeblu współpracy transgranicznej;
  • promowanie wszystkich form innowacji w przedsiębiorstwach;
  • wspieranie innowacji ekologicznych;
  • promowanie kultury opartej na przedsiębiorczości i innowacyjności;
  • wspieranie reform administracyjnych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

Na realizację celów programu w latach 2007-2013 przewidziano budżet w wysokości 2,17 mld euro. Będą z niego finansowane następujące działania:

Dostęp do finansowania dla MŚP dzięki „unijnym instrumentom finansowym”

Instrumenty te przeznaczone są dla spółek na różnych etapach rozwoju: tych w fazie zalążkowej, rozpoczynających działalność, będących w fazie ekspansji czy też przenoszenia własności.

"Enterprise Europe Network": Sieć ośrodków oferujących usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacje

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia z ośrodkami Euro Info i Ośrodkami Przekazu Innowacji (IRC) powstaje europejska sieć łącząca ośrodki regionalne z zadaniem udostępnienia przedsiębiorstwom, zintegrowanych usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje w celu podwyższenia ich konkurencyjności.

Wsparcie dla inicjatyw promujących przedsiębiorczość i innowacje

Wsparcie będzie udzielane w celu zachęcenia innowacyjnych przedsiębiorstw i wszystkich innych podmiotów biorących udział w procesie innowacyjnym do współpracy transgranicznej, obejmującej m. in. podejmowanie inicjatyw w zakresie analizy porównawczej i wymianę sprawdzonych rozwiązań.

Innowacje ekologiczne – uczynienie zrównoważonego rozwoju integralną częścią rzeczywistości gospodarczej

Wsparciem objęte zostaną innowacyjne produkty, procesy i usługi mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz bardziej efektywne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

Wsparcie dla kształtowania polityki

Program EIP umożliwi ponadto organizowanie konferencji służących upowszechnianiu zgromadzonej wiedzy, przekazywaniu jej politykom oraz formułowaniu propozycji w zakresie kształtowania polityki w celu zwiększenia spójności i zacieśnienia współpracy między państwami UE.

Program będzie także służył udzielaniu wsparcia decydentom politycznym poprzez rozpowszechnianie wyników badań dotyczących najnowszych trendów i zmian zachodzących w poszczególnych sektorach gospodarczych, a także na rynku europejskim i światowym

Language version
Polish
English_United States