Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

Celem Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme, ICT-PSP) jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie. Na program ICT PSP przewidziano budżet w wysokości 730 mln €, a jego adresatem jest w pierwszej kolejności europejski przemysł z sektora ICT, innowacyjne MSP, oraz administracja publiczna.

Ze względu na specyfikę grup docelowych wprowadzono podział na trzy rodzaje działań:

  • działania związane z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym (zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania przez użytkowników, poprawa jakości, skuteczności i dostępności usług publicznych);
  • działania związane z innowacjami poprzez szersze stosowanie oraz inwestycje w ICT (promowanie innowacji w procesach, usługach i produktach istniejących dzięki ICT, partnerstwa na rzecz przyśpieszenia innowacji oraz inwestycji w ICT);
  • działania związane z jednolitą europejską przestrzenią informacyjną, zmierzające do ułatwienia dostępu do usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, poprawy warunków dla rozwoju zawartości cyfrowej, oraz polegające na monitorowaniu europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

Główni beneficjenci ICT-PSP to:

  • administracja publiczna,
  • europejski przemysł z sektora ICT,
  • nnowacyjne MSP.

W ramach programu przewidziano 3 typy instrumentów wsparcia:

Projekty pilotażowe (Typ A) - rozbudowa krajowych, regionalnych lub lokalnych inicjatyw zrealizowanych w Krajach Członkowskich lub Stowarzyszonych; Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów: do 50% kosztów ściśle związanych z pracami koniecznymi do osiągnięcia celów interoperacyjności. Przeciętny budżet projektów: od 5 do 10 mln €;
 
Projekty pilotażowe (Typ B) - stymulowanie wdrażania innowacyjnych produktów i usług bazujących na ICT; Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów: do 50% kosztów związanych z wdrożeniem usługi pilotażowej. Przeciętny budżet projektów: od 2 do 3 mln €;
 
Sieci Tematyczne - tworzenie forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy Społeczeństwa Informacyjnego. Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów: do 100% kosztów bezpośrednich związanych z koordynacją i wdrożeniem sieci. Przeciętny budżet dla każdej sieci tematycznej: 300 do 500 tys. €

Więcej informacji na temat programu na stronie: ec.europa.eu/information_society

Language version
Polish
English_United States