Culture - Kultura

Program Kultura (2007-2013) stanowi kontynuację dotychczasowych działań Wspólnoty w sferze kultury, czyli Programu Kultura 2000. W nowej perspektywie finansowej UE będzie on więc głównym programem skierowanym bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie.  Budżet programu w latach 2007-2013 wyniesie 400 mln EUR.

Cele

Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w programie. Program nastawiony jest na trzy szczegółowe priorytety:

  • wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury;
  • wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych;
  • wspieranie dialogu między kulturami.

Beneficjenci

Uczestnictwo w programie, oprócz państw członkowskich UE,  otwarte jest dla następujących państw (pod warunkiem wpłacenia dodatkowych środków):  państw EFTA będących członkami EOG, zgodnie z przepisami porozumienia o EOG; krajów kandydujących korzystających ze strategii przedakcesyjnej Unii, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz z ogólnymi warunkami i procedurami uczestnictwa tych krajów w programach wspólnotowych ustanowionych odpowiednio na mocy umowy ramowej oraz decyzji Rad Stowarzyszenia; państw Bałkanów Zachodnich, zgodnie z procedurami określanymi wspólnie z tymi krajami po opracowaniu umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w programach wspólnotowych.

Działania

Działanie 1: Wspieranie działań kulturalnych (około 77% budżetu)

  • Projekty długoterminowe (czas trwania 3-5 lat), angażujące  min. 6 organizatorów z 6 różnych państw członkowskich; dofinansowanie max. 500 000 euro rocznie;
  • Projekty krótkoterminowe (czas trwania max. 24 miesiące), angażujące min. 3 organizatorów z 3 różnych państw członkowskich; dofinansowanie od 50 000 do 200 000 euro;
  • Akcje specjalne (m.in. Europejskie Stolice Kultury).

Działanie 2: Wspieranie podmiotów działajacych w dziedzinie kultury na poziomie europejskim (około 10% budżetu)


Działanie 3: Wspieranie badań oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji (około 5% budżetu)

Więcej informacji o programie: ec.europa.eu/culture oraz www.mkidn.gov.pl

Language version
Polish
English_United States