Europa dla Obywateli

Program mający na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w  okresie od 2007 do 2013 roku, stanowiący kontynuację i innowację obecnych działań Wspólnoty na rzecz wspierania zaangażowania obywateli w życie publiczne i integrację europejską. Budżet programu w latach 2007-2013 wyniesie 215 mln EUR.

Program jest otwarty dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

Program Europa dla Obywateli powinien przyczynić się do:

 • stworzenia obywatelom możliwości współpracy i uczestnictwa w budowaniu coraz bliższej, demokratycznej i otwartej na świat Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej, co pomoże rozwijać obywatelstwo Unii Europejskiej;
 • rozwijania poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze;
 • umacniania poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską wśród jej obywateli;
 • pogłębienia tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy, którzy szanując i promując różnorodność kulturową i językową wnoszą wkład w dialog międzykulturowy.

Program ma następujące cele szczegółowe:

 • gromadzenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i wartości, wyciągania wniosków z historii i budowania potencjału na przyszłość;
 • wspieranie działań, debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, wspólną historią i kulturą dzięki współpracy w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim;
 • przybliżanie Europy obywatelom poprzez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej historii;
 • achęcanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich krajów uczestniczących do wzajemnych kontaktów umacniających dialog międzykulturowy oraz eksponujących zarówno różnorodność, jak i jedność Europy. Należy położyć szczególny nacisk na zacieśnianie więzi między obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej w składzie z 30 kwietnia 2004 r. i państw członkowskich, które przystąpiły do UE po tej dacie.

Działania

W ramach nowego programu znajdą się zarówno już funkcjonujące rozwiązania (np. partnerstwo miast, wspieranie organizacji pozarządowych) jak i nowe pomysły (np. organizacja dużych imprez medialnych). Podkreśla się potrzebę komplementarności niniejszych inicjatyw z innymi programami Wspólnoty uwzględniających kwestie obywatelstwa (np. Program Młodzież) oraz ponadnarodowy charakter przedsięwzięć. Skala i zakres projektów będą zależały od sytuacji społecznej, będą to między innymi: konferencje, seminaria, szkolenia, debaty ekspertów, publikacje, imprezy kulturalne, sondaże, i inne.

Działania te zostały podzielone na trzy grupy:

Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy (47% budżetu)

 • Miasta partnerskie
 • Projekty obywatelskie i środki wsparcia

Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie (29% budżetu)

 • Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną (think tanks)
 • Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim
 • Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Działanie 3: Razem dla Europy (10% budżetu)

 • Wydarzenia medialne
 • Badania
 • Narzędzia informacji i rozpowszechniania 

Działanie 4 (około 4% budżetu)

 • Działania związane z upamiętnianiem miejsc, archiwów i ofiar deportacji reżimu nazistowskiego i stalinowskiego

Bezpośredni beneficjenci dotacji

W programie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony promujące aktywne obywatelstwo europejskie.

Są to na przykład:

 • władze i organizacje lokalne,
 • organizacje badające europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów),
 • grupy obywateli,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • organizacje pozarządowe,
 • związki zawodowe,
 • instytucje edukacyjne,
 • organizacje wolontariackie,
 • organizacje działające w dziedzinie sportu amatorskiego itp.

Niektóre z działań programu są jednak skierowane do ograniczonej grupy organizacji. W związku z tym w przewodniku określono kryteria kwalifikacji dla organizacji wnioskujących o udział w poszczególnych działaniach głównych i pomocniczych.

Więcej informacji o programie: eacea.ec.europa.eu/citizenship

Language version
Polish
English_United States