Drugs prevention

Cele programu „Profilaktyka i informacja antynarkotykowa”

Program ma na celu zapobieganie zażywaniu i uzależnieniu od narkotyków, informowanie społeczeństwa na temat skutków zażywania narkotyków oraz wspieranie wdrożenia strategii antynarkotykowej UE.
 
Program będzie udzielał wsparcia działaniom mających na celu zapobieganie zażywaniu narkotyków, zmniejszaniu szkodliwych skutków ich zażywania oraz wdrażanie odpowiednich metod leczenia, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy naukowej.
 
Cele programu obejmują ponadto monitorowanie, realizację i ocenę realizacji poszczególnych zadań w ramach planów działania w zakresie narkotyków na lata 2005–2008 oraz 2009–2012.

Działania

Konkretne projekty ponadnarodowe o znaczeniu dla Wspólnoty mogą być zgłaszane przez co najmniej dwa państwa członkowskie (a nie trzy, jak chciała Komisja Europejska) lub co najmniej jedno państwo członkowskie i jedno inne państwo, którym może być państwo przystępujące lub kandydujące, na warunkach określonych w rocznym programie prac.

Kto może uczestniczyć w programie?

W działaniach objętych programem mogą uczestniczyć państwa EFTA będące stronami porozumienia o EOG oraz kraje kandydujące, a także kraje Bałkanów Zachodnich objęte procesem stabilizacji i stowarzyszenia.
 
Kraje kandydujące nieuczestniczące w programie mogą zostać zaproszone do uczestnictwa w projektach, o ile przyczyni się to do przygotowania tych krajów do przystąpienia.
 
Zaproszone do uczestnictwa w projektach mogą zostać także inne państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe nieuczestniczące w programie, o ile służy to celom danych projektów.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do wszystkich grup, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się zjawiskiem narkomanii, a przede wszystkim do grup ryzyka, do których PE zaliczył młodzież, kobiety, grupy wymagające szczególnej ochrony i społeczności żyjące w niekorzystnym otoczeniu społecznym.
 
Pozostałe grupy docelowe obejmują kadrę nauczycielską i edukacyjną, rodziców, pracowników socjalnych, władze lokalne i krajowe, personel medyczny i paramedyczny, pracowników wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania i władze penitencjarne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i wspólnoty wyznaniowe.

Dostęp do programu i finansowanie

Dostęp do programu będzie otwarty dla publicznych lub prywatnych organizacji i instytucji (władz lokalnych na stosownym poziomie, wydziałów uniwersytetów i ośrodków badawczych) działających w zakresie informacji o narkotykach i profilaktyki narkotykowej, w tym w zakresie leczenia i zmniejszenia szkodliwych skutków narkotyków.
 
Podmioty i organizacje nastawione na osiąganie zysku będą miały dostęp do dotacji w ramach programu wyłącznie w powiązaniu z organizacjami o celach niezarobkowych lub organizacjami państwowymi.
 
Finansowanie wspólnotowe może przyjąć formę dotacji lub zamówień publicznych. Minimalne stawki rocznych wydatków przeznaczonych na dotacje oraz maksymalne stawki współfinansowania będą określane w rocznym programie prac.
 
Budżet programu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi 21 350 000 euro.

Więcej informacji o programie na stronie: ec.europa.eu/justice_home

Language version
Polish
English_United States