Fundamental rights and citizenship


Cele programu:

 • wspieranie rozwoju społeczeństwa europejskiego, w którym szanuje się prawa podstawowe uznane w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym prawa wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej;
 • wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z nim na temat praw podstawowych;
 • zwalczanie rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla innych kultur i wyznań i większej tolerancji w całej Unii Europejskiej;
 • rozwijanie kontaktów, wymiany informacji i tworzenie sieci pomiędzy organami sądowniczymi i administracyjnymi oraz środowiskiem prawniczym – m.in. przez wspieranie szkoleń w dziedzinie sądownictwa – w celu poprawy porozumienia między tymi organami oraz między przedstawicielami zawodów prawniczych.

Działania wspierane w ramach Programu:

 • konkretne działania podejmowane przez Komisję, w tym m.in.: studia i badania naukowe, badania opinii publicznej i sondaże, seminaria, konferencje i spotkania ekspertów, organizowanie kampanii i imprez publicznych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, wspieranie sieci ekspertów krajowych i zarządzanie tymi sieciami;
 • konkretne projekty ponadnarodowe leżące w interesie Wspólnoty - zgłoszone przez organ państwa członkowskiego lub jakikolwiek jego podmiot, przez organizację międzynarodową lub pozarządową - w które, w każdym przypadku, zaangażowane są co najmniej dwa państwa członkowskie lub co najmniej jedno państwo członkowskie i jedno państwo przystępujące lub kandydujące, na warunkach określonych w rocznych programach prac;
 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych lub innych podmiotów realizujących cele leżące w ogólnym interesie europejskim zgodnie z ogólnymi celami programu, na warunkach określonych w rocznych programach prac;
 • dotacje operacyjne przeznaczone na współfinansowanie wydatków związanych z programem stałych prac Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych oraz Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej - które prowadzą stosowne bazy danych umożliwiające gromadzenie w całej Europie krajowych wyroków związanych z wdrożeniem prawa wspólnotowego - o ile wydatki te są przeznaczone na dążenie do osiągnięcia celów leżących w ogólnym interesie europejskim poprzez propagowanie wymiany poglądów i doświadczeń w sprawach dotyczących orzecznictwa, organizacji i działań członków konferencji i stowarzyszenia w ramach wykonywania przez nich funkcji sądowniczych lub doradczych w kwestiach związanych z prawem wspólnotowym

Uczestnictwo w Programie

W programie mogą uczestniczyć m.in. instytucje oraz organizacje publiczne lub prywatne, szkoły wyższe, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzynarodowe oraz inne organizacje nienastawione na zysk mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Program dopuszcza również udział podmiotów z krajów kandydujących do UE i krajów Bałkanów Zachodnich objętych procesem stabilizacji i stowarzyszenia, zgodnie z warunkami określonymi w układach stowarzyszeniowych lub dodatkowych protokołach do nich w sprawie uczestnictwa w programach Wspólnoty - zawartych z tymi krajami lub takich, które zostaną zawarte w przyszłości.

Formy wsparcia:

 • dotacje (na działania i operacyjne);
 • udzielanie zamówień publicznych.

Dotacje na działania

Dotacje udzielane są na projekty o charakterze międzynarodowym, co wymaga udziału w projekcie podmiotów z przynajmniej dwóch różnych państw członkowskich UE lub z jednego państwa członkowskiego i innego kraju, dopuszczonego do udziału w programie, zgodnie z art. 5 Decyzji. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo” zostanie określony w rocznych programach prac.
Komisja Europejska dokona publikacji warunków i terminów dla składania projektów. Wsparcie finansowe zostanie udzielone po podpisaniu umowy. Komisja Europejska będzie informować każdego z aplikantów o podjętej decyzji. Umowy mają charakter standardowy; nie przewiduje się negocjacji ich postanowień i warunków. Projekt może złożyć tylko osoba prawna, tj. koordynator, który będzie prowadzić projekt wraz z innym, przynajmniej jednym podmiotem z osobowością prawną, niepowiązanym z nim i ustanowionym w innym państwie członkowskim UE. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy.

Dotacje operacyjne

Przyznawane są na działania zmierzające do osiągnięcia celów programu oraz zgodne z ogólnym europejskim interesem. W ramach dotacji operacyjnych wspierana jest działalność stowarzyszeń i sieci współpracy utworzonych pomiędzy jednostkami sądowymi i administracyjnymi oraz sądami działającymi w obszarze praw podstawowych. Beneficjent może ubiegać się o uzyskanie środków z programu związanych z utworzeniem stowarzyszeń i sieci, jak również z ich funkcjonowaniem.
Ponadto, dotacje operacyjne obejmują również wsparcie udzielane na podstawie art. 4(d) Decyzji, tj. dotacje dla:

 • Stowarzyszenia Rad Stanu i  Naczelnych Sądów Administracyjnych,
 • Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych,
  jeśli wykonują one zadania związane z ogólnym europejskim interesem.

Maksymalna kwota dotacji dla wszystkich podmiotów ubiegających się o wsparcie wynosi 300 000 euro. Dla podmiotów określonych w art. 4(d) Decyzji nie będzie ogłaszane zaproszenie do składania ofert.

Udzielanie zamówień publicznych

Rodzaje wspieranych działań podejmowanych przez Komisję w ramach Programu: studia, badania, sondaże, metodologie, wskaźniki, rozpowszechnianie danych, statystyka, seminaria, konferencje, spotkania ekspertów, organizacja publicznych kampanii, rozwój i zarządzanie stronami internetowymi, przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, pomoc i zarządzanie siecią krajowych ekspertów, monitoring i ewaluacja działań.

Więcej o prgramie na stronie: ec.europa.eu/justice_home

Language version
Polish
English_United States