MARCO POLO II Programme

Program MARCO POLO II wspiera projekty komercyjne na rynku usług transportowych. Finansuje projekty ze wszystkich krajów członkowskich, również tych, które przystąpiły do UE w maju 2004 oraz z krajów kandydackich. Prowadzi do rozwoju działań w zakresie zmiany sposobu przewozu ładunków we wszystkich gałęziach transportu, nie tylko w dziedzinie usług transportu intermodalnego.

Cele programu

Nadrzędnym celem Programu jest doprowadzenie do redukcji przewozu ładunków transportem drogowym, rozwoju transportu intermodalnego oraz zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na stan środowiska naturalnego, a przez to - osiągnięcie efektywnego i zrównoważonego rozwoju na terenie Wspólnoty Europejskiej. Aby to osiągnąć, Program wspiera projekty w dziedzinie transportu, logistyki i innych pokrewnych dziedzinach. Realizowane projekty zmierzają do przesunięcia rocznej nadwyżki ilości towarów przewożonych transportem drogowym na trasy morskie, kolejowe i drogi wodne śródlądowe. Łączenie różnych form transportu pozwoli na przesunięcie wspomnianej nadwyżki w wysokości 12 miliardów tonokilometrów w skali jednego roku.

Typy realizowanych projektów

Modal shift actions - wsparcie dla projektów zmierzających do zmiany sposobu transportowania, polegających na uruchomieniu nowych usług transportowych, innych niż drogowe. Finansowanie obejmuje projekty:

 • dynamiczne, ale nie innowacyjne – zmierzające jedynie do przesunięcia ładunków transportowanych siecią drogową na alternatywne (kolejowe, morskie, śródlądowe)
 • dotacja równa 1 euro na 500 tonokilometrów przesuniętych z dróg lądowych na inne
 • max. dotacja to 35 % kosztów kwalifikowanych projektu, przy czym minimalna kwota dotacji to 0,5 mln euro; oznacza to, że projekt spowoduje przesunięcie minimum 250 milionów tkm
 •  czas trwania projektu - do trzech lat
 • projekty nie mogą mieć wpływu na zachwianie konkurencji

Catalyst actions - wsparcie dla projektów sprzyjających zmianom oraz tworzeniu nowych usług i udogodnień o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Finansowanie obejmuje projekty:

 • przezwyciężające strukturalne bariery rynkowe
 • wysoce innowacyjne - mają spowodować prawdziwy przełom w realizacji przewozów
 • max. dotacja to 35% kosztów kwalifikowanych projektu
 • minimalna kwota dotacji to 2 mln euro
 • czas trwania projektu - do 5 lat
 • pomocnicza infrastruktura może stanowić do 20 % dotacji
 • nie mogą mieć wpływu na zachwianie konkurencji

Common learning actions - wspólne działania edukacyjne stymulujące współpracę na rynku transportu i logistyki. Finansowanie obejmuje projekty:

 • usprawniające współpracę i rozpowszechnianie know-how
 • szkolenia w dziedzinie transportu i logistyki
 • czas trwania – do 2 lat
 • max. dotacja to 50% kosztów kwalifikowanych projektu
 • minimalna kwota dotacji to 0,25 mln euro
 • prowadzące do upowszechniania wyników

Motorways of the sea actions (Autostrady morskie) – projekty prowadzące do uruchomienia przewozów „od drzwi do drzwi” (regularnych, wysokiej jakości usług transportowych) prowadzące do przeniesienia ładunków transportowanych obecnie drogami na transport morski i inne typy transportu. W przypadku tego typu projektów, zalecany jest wybór rodzajów transportu najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Projekty należące do tego typu muszą być innowacyjne w skali europejskiej m. in. pod względem logistycznym oraz wyposażenia. Finansowanie obejmuje projekty:

 • czas trwania – do 5 lat
 • max. dotacja to 35% kosztów kwalifikowanych projektu
 • minimalna kwota dotacji to 2,5 mln euro
 • maksymalnie 1 euro na 500 przeniesionych tonokilometrów.

Mraffic avoidance actions (Unikanie transportu) – projekty integrujące transport i logistykę produkcji, prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na transport drogowy (zmniejszenia ilości ładunków przewożonych drogami), co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji. Finansowanie obejmuje projekty:

 • czas trwania – do 5 lat
 • max. dotacja to 35% kosztów kwalifikowanych projektu
 • minimalna kwota dotacji to 1 mln euro
 • maksymalnie 1 euro na 500 przeniesionych tonokilometrów.

Budżet programu

Budżet MARCO POLO II na lata 2007-2013 wynosi natomiast 400 mln euro. Na rok 2007 przewidziano kwotę 56 mln euro, co zdaniem Komisji powinno wystarczyć na dofinansowanie ok 35 projektów.

Beneficjenci Programu

Program obejmuje wszystkie segmenty międzynarodowego rynku transportu towarowego:

 • firmy komercyjne we wszystkich państwach członkowskich, włączając kraje EFTA-EEA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu-Europejska Strefa Gospodarcza)
 • projekty wyłącznie usługowe, program nie finansuje badań i budowy infrastruktury
 • tylko przedsięwzięcia komercyjne, obejmujące międzynarodowe trasy przewozów przebiegające przez terytorium państw członkowskich UE oraz „bliskich państw trzecich”
 • „bliskie państwa trzecie”, np. kraje kandydackie, kraje EEA-EFTA, kraje śródziemnomorskie - mogą uczestniczyć w konsorcjum, jeśli podmiot gospodarczy ma siedzibę w krajach członkowskich
 • kraje kandydackie oraz kraje EFTA-EEA - mogą być finansowane, jeśli koszty kwalifikowane powstają na terytorium państw członkowskich
 • minimum dwa niezależne podmioty gospodarcze z siedzibą w dwóch różnych krajach uprawnionych do finansowania z Programu, z których co najmniej jeden musi być członkiem UE

Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu/transport/marcopolo

 

Language version
Polish
English_United States