MEDIA Programme - Program Media

Celem Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (Media 2007) jest ustanowienie wspólnotowego programu dla sektora audiowizualnego (na lata 2007 – 2013), przyczyniającego się do rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz wzmacniającego europejską różnorodność kulturową i wspierającego przepływ dzieł audiowizualnych w Europie. Nowy program ma zapewnić większą przejrzystość oceny składanych projektów oraz sprawniejszą komunikację z wnioskodawcami, a także uproszczone formularze i procedury aplikacji.

Główne cele programu to:

 • •ochrona i akcentowanie narodowej i kulturowej różnorodności (m.in. ochrona i promocja europejskiej różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa kinematograficznego i audiowizualnego, a także zapewnienie dostępu do tego dziedzictwa i wspieranie dialogu pomiędzy kulturami);
 • zwiększenie cyrkulacji europejskich utworów audiowizualnych na terenie UE i poza nią;
 • podniesienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego (w kontekście otwartego i konkurencyjnego rynku).

Priorytety programu to:

 • połączenie procesu kreacji z wartościami europejskiego dziedzictwa kulturowego;
 • wzmocnienie sektora produkcji kinematograficznej;
 • zmniejszanie dystansu między krajami o wysokim i niskim poziomie produkcji filmowej;
 • digitalizacja sektora audiowizualnego.

Działania wspierane w ramach MEDIA 2007 muszą:

 • brać pod uwagę zarówno znaczenie procesu twórczego w Europejskim sektorze audiowizualnym  jak również wartości kulturowej europejskiego dziedzictwa kinematograficznego i audiowizualnego,
 • wzmacniać możliwości produkcyjne małych firm, aby uczynić europejski sektor audiowizualny bardziej konkurencyjnym.  Oznacza to wspieranie rozpowszechniania kultury biznesowej w sektorze oraz ułatwianie dostępu do inwestycji prywatnych,
 • redukować różnice pomiędzy państwami europejskimi o dużych zdolnościach produkcji audiowizualnych oraz państwami  o  małych zdolnościach produkcji audiowizualnych lub wąskiej strefie językowej.  Priorytet ten jest reakcją na potrzebę ochrony oraz uwydatniania  różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego w Europie.  Będzie to sprzyjać przejrzystości oraz konkurencyjności rynku co wpłynie na potencjalny rozwój ekonomiczny całej Wspólnoty,
 • wspierać rozwój rynku w zakresie digitalizacji.  Program wdroży działania, które odpowiadać będą zmianom jakie digitalizacja wprowadza do sektora audiowizualnego we wszystkich fazach produkcji oraz dystrybucji, również w zakresie nowych umiejętności profesjonalistów.

Więcej informacji o programie: ec.europa.eu/information_society

Language version
Polish
English_United States