Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest kontynuatorem 7. Programu Ramowego, Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz inicjatyw Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Oferuje szerokie wsparcie w zakresie badań naukowych, a także rozwoju technologii i innowacji.

Program Horyzont 2020 to nowy europejski program finansowania, za pomocą którego wdrażane będą założenia „Unii Innowacji” – jednej z inicjatyw flagowych strategii „Europa 2020”. Został on wprowadzony poprzez komunikat Komisji Europejskiej KOM (2011) 808,zatwierdzony 30 listopada 2011 r. Jego podstawowym celem jest utrzymanie Unii Europejskiej w światowej czołówce pod względem konkurencyjności i innowacyjności oraz zrównoważony rozwój gospodarki. Ze zględu na przyjęte w nim założenia i priorytety można się spodziewać, ze bedzie w dużym stopniu wpływał na zrównoważone i ekologiczne budownictwo. Działanie programu przewidziane jest na lata 2014-2020. Budżet programu wyniesie 80 mld euro.

Program Horyzont 2020 skupia wszystkie istniejące dotychczas fundusze unijne na badania naukowe i innowacje: w tym program ramowy w zakresie badań naukowych (7PR), działania związane z innowacjami w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Dzięki temu ujednolicone i uproszczone zostaną zasady ubiegania się o finansowanie, co ma zwiększyć zainteresowanie programem  i ułatwić uczestnictwo w nim jak najszerszej grupie beneficjentów.

Dnia 17 lipca 2013 r. podczas spotkania przedstawicieli Państw Członkowskich UE zostało osiągnięte porozumienie w sprawie kształtu kluczowych dokumentów dotyczących programu „Horyzont 2020”, obejmującego zarówno badania naukowe, jak i innowacje: rozporządzenie ws. ustanowienia programu „Horyzont 2020”, rozporządzenie dotyczące zasad uczestnictwa i upowszechniania programu, częściowo decyzja ws. programu szczegółowego oraz dwa dokumenty dotyczące Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Kolejnym krokiem będzie oficjalne przyjęcie dokumentów przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski, co jest planowane jesienią br. Oczekuje się, że pierwsze konkursy na projekty badawcze w ramach programu „Horyzont 2020” zostaną ogłoszone w grudniu 2013 r.

Cele
 • Doskonała baza naukowa – podniesienie jakości europejskiej bazy naukowej i zapewnienie stałego dopływu światowej klasy badań w celu zagwarantowania długoterminowej konkurencyjności Europy
 • Wiodąca pozycja w przemyśle - poprawa  atrakcyjności Europy jako miejsca na inwestycje w zakresie badań naukowych i innowacji (w tym eko-innowacji), poprzez wspieranie działań zgodnych z potrzebami sektora biznesu
 • Wyzwania społeczne – wykorzystanie zasobów i wiedzy z różnych dziedzin, technologii i dyscyplin, w tym nauk społecznych i humanistycznych.
Dla kogo?
 • naukowcy
 • przedsiębiorcy
 • instytucje badawcze
 • uczelnie
Struktura programu

1. Doskonałość w nauce (Excellence in science):

 • wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),
 • finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i wyłaniających się technologii (Future and Emerging Technologies),
 • zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez akcje Marie Skłodowska-Curie,
 • zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):

 • przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, micro- and nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne,
 • dostęp do kapitału wysokiego ryzyka (access to risk finance),
 • zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs).

3. Wyzwania społeczne (Societal challenges):

 • zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan (health, demographic change and well-being),
 • bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, gospodarka morska, wody śródlądowe i biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water  research, and the bioeconomy),
 • bezpieczna, czysta i wydajna energia (secure, clean and efficient energy),
 • inteligentny, zielony i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport),
 • działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),
 • Europa w zmieniającym się świecie – Włączające, innowacyjne i rozważne społeczeństwa (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies),
 • bezpieczne społeczeństwa - Ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej programowi.

Language version
Polish
English_United States