Program COSME 2014 - 2020

Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2014-2020 w ramach programu COSME (Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs), który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme). Zasadniczymi punktami nowego programu będą promowanie dostępu do finansowania, wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw. Jego budżet wynosi 2,5 mld euro.

Pierwsze nabory wniosków w ramach programu zostaną ogłoszone z początkiem 2014 roku.

Cele
  • poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych:
    • zwrotne instrumenty kapitałowe przeznaczone na inwestycje znajdujące się na etapie wzrostu, głównie w formie kapitału wysokiego ryzyka oraz przy udziale pośredników finansowych
    • gwarancje pożyczkowe
  • poprawa dostępu do rynków wewnątrz UE  oraz na świecie za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network) poprzez  ułatwienia przedsiębiorcom ekspansji na jednolitym rynku
  • wsparcie dla MŚP poza granicami Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie ograniczenia różnic w otoczeniu regulacyjnym i biznesowym między UE, a jej głównymi partnerami handlowymi.
Dla kogo?
  • przedsiębiorcy, zwłaszcza MŚP
  • start-upy
  • administracja publiczna.

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) stanowi instrument finansowania, który w dużym zakresie kontynuuje działania objęte obecnym Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Program CIP - stworzony przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach – ma na celu wspieranie działalności innowacyjnej, zapewnianie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie usług wsparcia dla biznesu na poziomie regionalnym. Ponadto ma on zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną. Składają się na niego trzy programy operacyjne: Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP), Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP), Inteligentna energia - program dla Europy (IEE). Z założenia mają przyczyniać się one do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wspierać ich zdolność innowacyjną w danych obszarach prowadzonej działalności.

Nowy Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) skierowany jest zwłaszcza do przedsiębiorców, którzy skorzystają z łatwiejszego dostępu do finansowania swojej działalności gospodarczej, a także do obywateli, którzy mają problemy związane z założeniem lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz do władz państw członkowskich UE, które uzyskają lepsze wsparcie dla działań zmierzających do opracowania i realizacji skutecznych reform polityki. Realizacja programu ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP, kreowanie odpowiedniego środowiska sprzyjającego tworzeniu nowych przedsiębiorstw, wspieranie przedsiębiorczości w Europie i wzmacnianie konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz wspieranie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. „Ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania, rynków i działań w zakresie przedsiębiorczości stanowi klucz do wyjścia z kryzysu. Program ten pomoże uwolnić potencjał wzrostu przedsiębiorstw, koncentrując się na pobudzeniu dzisiejszego przemysłu. Wzmocnimy konkurencyjność przedsiębiorstw i stworzymy nowe miejsca pracy, co ostatecznie doprowadzi do wzmocnienia potencjału wzrostu unijnej gospodarki” – powiedział odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Antonio Tajani.

Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw osiągana będzie za pośrednictwem instrumentów kapitałowych i dłużnych. Pierwsze z nich, przeznaczone na inwestycje znajdujące się na etapie wzrostu, zapewnią MŚP zwrotne finansowanie kapitału na warunkach komercyjnych, głównie w formie kapitału wysokiego ryzyka i przy udziale pośredników finansowych. Z kolei instrumenty dłużne mają zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom bezpośrednie lub inne rozwiązania w kwestii podziału ryzyka, które uzgadniane będą z pośrednikami finansowymi w celu pokrycia kredytów. Dodatkowo, dla ułatwienia przedsiębiorstwom ekspansji na jednolitym rynku UE, świadczone im będą usługi wsparcia ukierunkowane na wzrost. Zadanie to realizowane będzie przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network). W ramach programu MŚP będą miały również zapewnione wsparcie poza granicami Unii Europejskiej. Przewidziano m. in. wsparcie międzynarodowej współpracy przemysłowej, zwłaszcza w zakresie ograniczenia różnic w otoczeniu regulacyjnym i biznesowym między UE a jej głównymi partnerami handlowymi. Ponadto podejmowane będą działania z zakresu promowania przedsiębiorczości - obejmą one rozwój umiejętności biznesowych oraz przedsiębiorczych postaw, szczególnie wśród młodych przedsiębiorców i kobiet.

Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej programowi.

Language version
Polish
English_United States