Program Kreatywna Europa 2014 - 2020

Program Kreatywna Europa (Creative Europe) to zaplanowany na lata 2014-2020 program Komisji Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury, filmu i kreatywne. Program jest kontynuacją programów Kultura i MEDIA, które wspierały międzynarodowe projekty kulturalne i filmowe w latach 2007-2013. Obecnie propozycja jest negocjowana pomiędzy państwami członkowskimi w Radzie UE oraz w Parlamencie Europejskim i dopiero po zakończeniu negocjacji i zatwierdzeniu ostatecznego kształtu program będzie ogłoszony i zacznie oficjalnie obowiązywać.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskie nowy program Kreatywna Europa ma składać się z trzech komponentów: Kultura, Media, część międzysektorowa.

Zakładany budżet na cały okres programowania to 1,8 miliarda euro. Dla części Kultura (obecnie działania objęte Programem Kultura 2007-2013) przeznaczono 500 mln euro. W ramach komponentu międzysektorowego Komisja proponuje również przeznaczyć ok. 210 milionów euro na instrument gwarancji finansowych, który ułatwi małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w sektorach kreatywnych dostęp do kredytów bankowych.

Cele
  • współpraca międzysektorowa podmiotów sektora kreatywnego i kultury
  • wsparcie dla projektów wzmacniających potencjał kulturalny
  • wsparcie dla sektora audiowizualnego (jako kontynuacja programu MEDIA).
Dla kogo?

Wnioski w programie będą mogły składać instytucje i organizacje (publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa) prowadzące działalność kulturalną. Zdaniem Komisji Europejskiej program Kreatywna Europa ma przynieść wymierne efekty. Ponad 300 000 artystów i pracowników sektora kultury z Europy poprzez realizację ponadnarodowych projektów będzie mogło dotrzeć do odbiorców w innych krajach. Tysiące organizacji i specjalistów skorzystają ze szkoleń, aby zdobyć nowe umiejętności oraz wzmocnić swoje kwalifikacje z zakresu współpracy międzynarodowej. Wsparta zostanie dystrybucja ponad 1 000 filmów europejskich, które docelową dotrą do publiczności w całej Europie i poza nią. Ponad 5 500 książek i innych dzieł literackich zostanie przetłumaczonych w różnych krajach, co pozwoli autorom europejskim zaistnieć na szerszą skalę a czytelnikom umożliwi dostęp do ich twórczości w ojczystym języku. Kreatywna Europa ma włączyć miliony obywateli do udziału w kulturze.
Priorytety

W Programie Kultura 2007-2013 głównym celem było rozwijanie współpracy kulturalnej poprzez mobilność artystów, mobilność dzieł i dialog międzykulturowy. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020, program Kreatywna Europa ma inwestować w sektory kreatywne i kulturę, aby wzmacniać ich konkurencyjność i znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej. Drugim celem programu nadal będzie ochrona i promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy.

Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury.

Oznacza to, że Kreatywna Europa ma po pierwsze wspierać takie działania, które będą miały na celu rozwijanie międzynarodowych karier artystycznych, tworzenie nowych możliwości zawodowych i zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego działania ponadnarodowo zarówno w dziedzinie literatury, jak i filmu, muzyki czy teatru. Dzięki temu artyści mają łatwiej docierać do słuchaczy, widzów itd. w innych krajach europejskich. Po drugie wspierane będzie budowanie nowej publiczności i rozwój już istniejącej na przykład poprzez korzystanie z innowacyjnych metod pracy z publicznością, nowych mediów i interaktywnych narzędzi internetowych. Chodzi o to, aby w perspektywie długofalowej kształtował się pewien gust, aby dzieła europejskie mogły docierać do jak największej liczby odbiorców w różnych krajach i skutecznie konkurować z wszechobecną kulturą angloamerykańską, aby sektor kultury mógł sprostać wyzwaniu jakim jest cyfryzacja i globalizacja, które zmieniają relacje między artystą i publicznością oraz sposób, w jaki sztuka jest dziś tworzona, rozpowszechniania, udostępniana, odbierana, sprzedawana.

Kiedy?

Pierwsze nabory zostały zapowiedziane na koniec 2013 r., jednak opóźnienia nie są wykluczone. W 2013 r. ustalany będzie ostateczny kształt programu i treść Przewodnika Programowego określającego m.in. dokładne zasady ubiegania się o granty i wymagania dotyczące projektów. Komisja nie podała jeszcze informacji o tym, jakiej wielkości granty będą przyznawane, jaki będzie wymagany wkład własny czy też liczba partnerów w projekcie).

Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej programowi.

Language version
Polish
English_United States