Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Europejski Rada Unii Europejskiej zatwierdziła EaSI - Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. To kolejna z inicjatyw planowanych do realizacji w latach 2014-2020.

Budżet programu, sięgający 815 milionów euro, wspierał będzie państwa członkowskie w działaniach na rzecz zatrudnienia podejmowanych na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym. Chodzi o inicjatywy związane z koordynacją reform, identyfikacją problemów, analizą potrzeb i wymianą doświadczeń.

EaSI połączy trzy dotychczas istniejące programy – Progress (na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej), EURES (europejskie służby zatrudnienia) oraz Europejski Mechanizm Mikrofinansowy Progress. Realizacja nowego programu służyć ma osiągnięciu celów strategii Europa 2020, w szczególności dotyczących zmniejszenia skali ubóstwa i zwiększenia zatrudnienia. EaSI ma być narzędziem realizacji kluczowych inicjatyw opisanych w strategii: platformy przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz pakietu „Młodzież w drodze”.

Program EaSI stanowić będzie czwarty filar unijnej inicjatywy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego na lata 2014-2020. Pierwsze trzy tworzą Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym oraz Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.

Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States