Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”

Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” (2014–2020) jest trzecim wieloletnim programem działania Unii Europejskiej (UE). Pomaga i wspiera państwa członkowskie w celu:

  • podjęcia niezbędnych reform na rzecz innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej,
  • zwiększania dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli,
  • promocji zdrowia wśród obywateli europejskich i zapobiegania chorobom,
  • ochrony obywateli europejskich przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

Przydział środków finansowych na realizację programu wynosi 446 mln EUR na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Cele

Cel szczegółowy nr 1: wspieranie innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej

Pomoc Komisji Europejskiej dla państw członkowskich obejmuje rozwiązywanie problemu niedoborów zasobów zarówno ludzkich, jak i finansowych. Ponadto Komisja zachęca państwa członkowskie do wdrażania innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, na przykład wykorzystywania rozwiązań w zakresie e-zdrowia oraz do dzielenia się wiedzą w tej dziedzinie. Program zapewnia również wsparcie w ramach Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.

Cel szczegółowy nr 2: zwiększanie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE

Komisja zaleca tworzenie systemów akredytacji i wsparcia dla europejskich sieci referencyjnych, co umożliwi na przykład wsparcie działań w dziedzinie rzadkich chorób. Opracowanie wytycznych europejskich w zakresie bezpieczeństwa pacjentów oraz rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Cel szczegółowy nr 3: promocja zdrowia i zapobieganie chorobom

Zachęca się państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania uzależnieniu od tytoniu, nadużywania alkoholu oraz otyłości. Proponowane są także specjalne działania w obszarze profilaktyki chorób przewlekłych, w tym nowotworów.

Cel szczegółowy nr 4: ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia

W opinii Komisji należy zwiększyć poziom gotowości i koordynacji w sytuacjach kryzysowych związanych z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

Dla kogo?

W programie mogą uczestniczyć:

  • wszystkie państwa członkowskie UE,
  • państwa przystępujące do UE, państwa kandydujące oraz potencjalne państwa kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej,
  • państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zgodnie z warunkami ustalonymi w porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG),
  • państwa sąsiedzkie i państw, do których znajduje zastosowanie europejska polityka sąsiedztwa (ENP) zgodnie z warunkami określonymi w stosownej umowie dwu- lub wielostronnej.

Więcej informacji na stronie poświęconej programowi.

Language version
Polish
English_United States