Program Life+

Program jest kontynuacją realizowanego w latach 2007-2013 programu LIFE. Program LIFE+ finansuje projekty, które przyczyniają się do rozwoju i wdrażania polityki i prawodawstwa z zakresu środowiska. Program ten umożliwia w szczególności uwzględnienie kwestii ochrony środowiska w innych obszarach polityki, a ogólniej rzecz ujmując, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Program LIFE+ zastępuje kilka instrumentów finansowych poświęconych ochronie środowiska, w tym poprzedzający go program LIFE.

Budżet programy wynosi: 3,62 mld euro.

Cele:
 • Podprogram działań na rzecz środowiska:
  • ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
  • różnorodność biologiczną
  • zarządzanie i informację w zakresie środowiska
 • Podprogram działań na rzecz klimatu:
  • łagodzenie skutków zmiany klimatu
  • dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu
  • zarządzanie i informację w zakresie klimatu.
Dla kogo?
 • przedsiębiorcy
 • administracja publiczna
 • organizacje pozarządowe

Program na rzecz środowiska będzie wspierać działania w następujących dziedzinach:

 • Środowisko i efektywność wykorzystania zasobów – innowacyjne rozwiązania w zakresie lepszego wdrażania polityki w dziedzinie środowiska i integracji celów związanych z ochroną środowiska w innych sektorach
 • Różnorodność biologiczna – opracowanie najlepszych praktyk służących powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i przywróceniu usług ekosystemowych, z zachowaniem głównego celu, jakim jest wspieranie sieci Natura 2000, szczególnie poprzez zintegrowane projekty zgodne z traktowanymi priorytetowo ramowymi programami działania państw członkowskich
 • Zarządzanie w zakresie ochorony środkowska i informacja – propagowanie wymiany wiedzy, rozpowszechnianie najlepszych praktyk, działanie na rzecz lepszego przestrzegania przepisów oraz kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej

Program na rzecz klimatu będzie wspierać działania w następujących dziedzinach:

 • Łagodzenie zmiany klimatu – działania skoncentrowane na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych
 • Przystosowanie do zmian klimatu – zwiększenie zdolności adaptacji do zmiany klimatu
 • Zarządzanie działaniami w zakresie zmian klimatu i informacja – działania w zakresie zwiększenia świadomości, komunikacji, współpracy oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat działań mających na celu łagodzenie zmiany klimatu oraz działań adaptacyjnych

Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej kosultacjom nowego programu.

 

Language version
Polish
English_United States