Program PROGRESS 2007-2013

Podstawą funkcjonowania Wspólnotowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS jest Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. Rok 2007 był pierwszym rokiem wdrażania PROGRESS, a zakończenie wdrażania Programu planowane jest na 2013 rok.

Najważniejszym celem Programu jest przede wszystkim finansowe wsparcie podmiotów krajowych we wdrażaniu celów Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych. Sam Program ma służyć poprawie zrozumienia sytuacji społeczno-gospodarczej we wszystkich państwach UE. Analiza taka może być prowadzona tylko w Polsce, natomiast mile widziana jest współpraca z podmiotami z innych państw członkowskich (jednym bądź wieloma).

Program może też wspierać rozwój narzędzi i metod statystycznych oraz wspólnych z innymi państwami UE wskaźników społecznych. Ważnym komponentem i celem programu jest też monitoring stosowania prawa wspólnotowego w warunkach krajowych oraz ocena skuteczności stosowania prawa unijnego w Polsce.

Kolejnym celem PROGRESS jest wzajemna współpraca, wymiana wiedzy i tzw. „dobrych praktyk” oraz uczenie się od siebie. PROGRESS będzie wspierać finansowo również wszystkie podmioty, które zdecydują się informować społeczeństwo w swoim kraju o wszelkich unijnych inicjatywach dotyczących spraw społecznych. Ponadto, zawsze znajdą się pieniądze dla organizacji promujących równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz takich, które zwalczają wszelkie przejawy dyskryminacji.

Na cały siedmioletni okres realizacji programu założono budżet w wysokości 683,25 mln euro. Ten strumień pieniędzy będzie procentowo podzielony na pięć sekcji programu: zatrudnienie (23%); ochrona socjalna i integracja społeczna (30%); warunki pracy (10%); walka z dyskryminacją i promowanie różnorodności (23%) oraz równość płci (12%). Niewielki procent zarezerwowano też na wsparcie techniczne wdrażania programu, które to należy w całości do zadań Komisji Europejskiej jako bezpośrednio zarządzającej programem. Wsparcia w zarządzaniu udziela Komisji tzw. Komitet wspierający wdrażanie Programu PROGRESS oraz wyznaczone w tym celu krajowe punkty kontaktowe dla poszczególnych pięciu sekcji programu.

Dostęp do środków z PROGRESS mają wszystkie państwa członkowskie, publiczne służby zatrudnienia i prowadzone przez nie biura zatrudnienia. Ważnym beneficjentem środków będą władze lokalne i regionalne, partnerzy społeczni oraz organizacje pozarządowe. Wsparcie finansowe otrzymają też takie podmioty jak: wyższe uczelnie i placówki badawcze, krajowe urzędy statystyczne oraz środki masowego przekazu.

Dotacje przyznawane są po rozstrzygnięciu konkursu ofert (calls for proposals), a maksymalne dofinansowanie w tym przypadku wynosi 80%. Poza tym, Komisja Europejska ogłasza również konkursy przetargowe (calls for tender), które finansowane są przez Komisję w 100%.

Aktualne informacje o konkursach ofert: ec.europa.eu/social/calls
Aktualne informacje o konkursach przetargowych: ec.europa.eu/social/tenders

Więcej informacji na stronie Programu PROGRESS.

 

Language version
Polish
English_United States