Uczenie się przez całe życie

Program Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) to program edukacyjny uruchomiony przez UE w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007 - 2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich.

W programie i pakietach LLP uczestniczy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania i kraje EFTA: Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz kraj kandydujący do członkostwa w UE: Turcja.

Cele programu:
 • Rozwój kształcenia na wysokim poziomie;
 • Realizacja europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie;
 • Poprawa jakości, atrakcyjności i dostępności ofert edukacyjnych;
 • Wkład LLP w spójność społeczną, aktywne obywatelstwo, dialog międzykulturowy, równość szans;
 • Wspieranie kreatywności, konkurencyjności, zwiększanie szans na zatrudnienie;
 • Zwiększanie uczestnictwa w procesie kształcenia osób w każdym wieku oraz grup defaworyzowanych;
 • Propagowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej;
 • Wspieranie opartych na ICT treści i metod uczenia się;
 • Współpraca w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji i szkoleń w Europie;
 • Wspieranie innowacyjności i wymiany dobrych praktyk w dziedzinach objętych programem LLP;
Program LLP jest skierowany do:
 • Uczniów, studentów, praktykantów i uczniów dorosłych;
 • Nauczycieli, instruktorów zawodu i pozostałego personelu biorącego udział w dowolnym aspekcie uczenia się przez całe życie;
 • Osób na rynku pracy;
 • Osób i podmiotów odpowiedzialnych za systemy i strategię w zakresie dowolnego uczenia się na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • Przedsiębiorstw, partnerów społecznych i ich organizacji na każdym poziomie, w tym organizacji handlowych oraz izb przemysłowo-handlowych;
 • Podmiotów świadczących usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa;
 • Stowarzyszeń studentów, praktykantów, uczniów, nauczycieli, rodziców i uczniów dorosłych;
 • Ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami edukacji;
 • Organizacji non-profit, organizacji ochotniczych i organizacji pozarządowych (,,NGO")

Więcej informacji na temat programu: eacea.ec.europa.eu

W skład pakietu LLP wchodzą:
Language version
Polish
English_United States