Program Grundtvig

Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany jest do różnego typu organizacji działających w obszarze  edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.

Wspiera przede wszystkim działania służące edukacji osób dorosłych z grup defaworyzowanych i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej, np. osób starszych, niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny wiejskie, bezrobotnych, o niskim wykształceniu i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również młodych, które przerwały naukę i potrzebują kolejnej szansy uzyskania formalnych kwalifikacji.

Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig to każda osoba, która zakończyła już edukację formalną w szkole i ew. ukończyła studia wyższe, niezależnie od tego, czy otrzymała czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. Działania programu Grundtvig mogą dotyczyć również młodych osób dorosłych, które jeszcze się uczą w szkołach lub studiują, o ile działania te dotyczą oferty edukacyjnej dla dorosłych a nie programu nauczania w szkole czy uczelni (np. wieczorne kursy językowe, komputerowe, tańca, itd.).

Kto może korzystać z programu:

 • dorośli słuchacze (osoby dorosłe uczące się);
 • instytucje i organizacje oferujące możliwości edukacji dorosłych;
 • nauczyciele i pozostały personel tych instytucji lub organizacji;
 • placówki zajmujące się kształceniem lub doskonaleniem kadry edukacji dorosłych;
 • stowarzyszenia i przedstawiciele osób związanych z edukacją dorosłych, w tym stowarzyszenia osób uczących się i nauczycieli;
 • podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa oraz usługi informacyjne dotyczące dowolnych aspektów edukacji dorosłych;
 • osoby i podmioty odpowiedzialne za systemy i strategie dotyczące dowolnych aspektów edukacji dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodki badawcze i podmioty zajmujące się kwestiami edukacji dorosłych;
 • przedsiębiorstwa;
 • organizacje non-profit, organizacje wolontariackie i pozarządowe (NGOs); 
 • szkoły wyższe.

Więcej informacji na stronach: ec.europa.eu/education oraz www.grundtvig.org.pl

Language version
Polish
English_United States