Program Jean Monnet

Program Jean Monnet (program zarządzany przez Komisję Europejską) to program, który wspiera instytucje zajmujące się integracją europejską oraz działania w tym zakresie. Program Jean Monnet to przede wszystkim:

 • granty dla instytucji zajmujących się integracją europejską;
 • granty dla instytucji zajmujących się edukacją i szkoleniami.
Program Jean Monnet jest skierowany do:
 • studentów i badaczy w dziedzinie integracji europejskiej we wszystkich rodzajach szkół wyższych we Wspólnocie i poza nią;
  • szkół wyższych we Wspólnocie i poza nią uznanych we własnym państwie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych instytucji;
 • stowarzyszeń i przedstawicieli osób związanych z edukacją oraz szkoleniami we Wspólnocie i poza nią;
 • podmiotów publicznych i prywatnych odpowiedzialnych za organizację oraz realizację edukacji i szkoleń na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami integracji europejskiej we Wspólnocie i poza nią.
Cele programu Jean Monnet:
 • stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską;
 • wspieranie istnienia odpowiedniego kręgu instytucji i stowarzyszeń zajmujących się kwestiami integracji europejskiej oraz edukacji i szkoleń w perspektywie europejskiej;
 • stymulowanie procesów doskonalenia w nauczaniu, badaniach i debatach w zakresie studiów nad integracją europejską w szkołach wyższych na terenie Wspólnoty i poza jej granicami;
 • rozszerzanie wiedzy i świadomości w zakresie kwestii integracji europejskiej wśród specjalistów akademickich oraz obywateli europejskich;
 • wspieranie kluczowych instytucji europejskich zajmujących się kwestiami integracji europejskiej;
 • wspieranie aktywności renomowanych instytucji i stowarzyszeń europejskich działających na rzecz edukacji i szkoleń.
Działania w ramach programu Jean Monnet

Wsparciem mogą być objęte następujące działania:

 • projekty jednostronne i krajowe, obejmujące: katedry Jeana Monneta, centra doskonalenia i moduły nauczycielskie;
 • stowarzyszenia profesorów, innych nauczycieli szkolnictwa wyższego oraz naukowców specjalizujących się w dziedzinie integracji europejskiej;
 • wsparcie dla młodych naukowców specjalizujących się w studiach nad integracją europejską;
 • działalność informacyjną i badawczą związaną ze Wspólnotą i mającą na celu propagowanie dyskusji, rozważań naukowych i wiedzy na temat procesu integracji europejskiej;
 • projekty i sieci wielostronne, co może obejmować wsparcie dla tworzenia wielostronnych grup roboczych w dziedzinie integracji europejskiej.

W ramach kluczowego działania mogą być udzielane dotacje operacyjne na pokrycie niektórych kosztów operacyjnych i administracyjnych dla następujących instytucji realizujących cele o znaczeniu europejskim:

 • Kolegium Europejskiego (w Brugii i Natolinie);
 • Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji;
 • Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht;
 • Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze;
 • Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Specjalnej w Middelfart;
 • Międzynarodowego Centrum Szkoleń Europejskich (CIFE) w Nicei.

W ramach kluczowego działania mogą być udzielane dotacje operacyjne na pokrycie niektórych kosztów operacyjnych i administracyjnych europejskich instytucji bądź stowarzyszeń działających w zakresie edukacji i szkoleń.


Dotacje mogą być przyznawane co roku lub mogą być odnawiane na podstawie umowy ramowej o partnerstwie z Komisją.

Więcej informacji na stronach: eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet oraz ec.europa.eu/education

Language version
Polish
English_United States