Youth - Młodzież w Działaniu

Cele programu:

 • promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, a w szczególności jej europejskich postaw obywatelskich,
 • rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej;
 • pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów;
 • przyczynianie się do podnoszenia jakości systemów wspierających działalność młodzieżową i do rozwijania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie problematyki i działań młodzieżowych;
 • promowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.

Priorytety Programu:

 • obywatelstwo europejskie - uświadomienie młodym ludziom, że są obywatelami Europy, zachęcenie młodzieży do refleksji nad problematyką europejską, włączenie jej do dyskusji na temat budowania i przyszłości Unii Europejskiej;
 • uczestnictwo młodzieży - zwiększenie udziału młodzieży w życiu obywatelskim jej społeczności, w systemie demokracji przedstawicielskiej oraz wsparcie dla różnych form rozwijania umiejętności uczestnictwa;
 • różnorodność kulturowa - ułatwienie młodzieży z różnych środowisk kulturowych, etnicznych i religijnych realizacji wspólnych działań oraz poszanowanie różnorodności kulturowej w połączeniu ze zwalczaniem rasizmu i ksenofobii;
 •  włączanie młodzieży z mniejszymi szansami - zapobieganie wykluczeniu ze względów społeczno-ekonomicznych, kulturowych, geograficznych oraz ze względu na wykształcenie i niepełnosprawność.

Kraje Programu:

 • Państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • Państwa będące członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Liechtenstein, Norwegia.
 • Państwa, które kandydują do Unii Europejskiej: Turcja.

Sąsiedzkie Kraje Partnerskie:

 • Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia.
 • Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina.
 • Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja.

Budżet programu:
 
Łączny budżet programu na okres 2007–2013 wynosi 915 mln EUR (880,6 mln EUR na działania programowe oraz 34,4 mln EUR na pomoc techniczną). Narodowa Agencja realizująca Program w Polsce dysponuje na lata 2007-2013 kwotą 35 mln EUR.
Dofinansowanie – bardzo zróżnicowane w zależności od działania – może sięgać 50 tyś. EUR (Akcja 5.1). Dofinansowane mogą zostać m.in.: koszty podróży, koszty wizyt przygotowawczych, przygotowanie działań i uczestników, pobyt uczestników, narzędzia, promocja, koszty specjalne. 

Beneficjenci:

 • młodzi ludzie w wieku 13-30 lat;
 • organizacje typu non profit;
 • organizacje, instytucje, grupy nieformalne pracujące z młodzieżą;
 • władze lokalne, regionalne i krajowe związane z działaniem na rzecz młodzieży;
 • wszyscy zainteresowani edukacją pozaformalną i pracujący z młodzieżą.

Akcja 1: Młodzież dla Europy

Wymiany młodzieży - możliwość spotkania się oraz wzajemnego poznania swych kultur; dotyczy przede wszystkim wielostronnej mobilności grupowej, ale nie wyklucza możliwości organizowania wymian dwustronnych;

Inicjatywy młodzieżowe - projekty grupowe przygotowywane na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

Młodzież w demokracji - wsparcie uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym ich społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym oraz na poziomie międzynarodowym.

Możliwości dla sektora kultury:

 • poznanie realiów społecznych i kultury innych państw i narodów poprzez wymianę młodzieży,
 • organizowanie wspólnych warsztatów i wydarzeń artystycznych: muzycznych, teatralnych, tanecznych, plastycznych,
 • przedsięwzięcia mające na celu ochronę miejsc o znaczeniu historyczno-kulturowym (np. starych cmentarzy).

Akcja 2: Wolontariat europejski

Wspieranie uczestnictwa młodzieży w różnych formach wolontariatu zarówno w obrębie, jak i poza granicami Unii Europejskiej.
Uczestnictwo w indywidualnych lub grupowych w działaniach non profit i niezarobkowych wykonywanych przez okres do dwunastu miesięcy. 

Możliwości dla sektora kultury:

 • Projekty realizowane w instytucjach kultury,
 • organizacja wystaw, festiwali, warsztatów artystycznych, zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 • pomoc osobom starszym działającym na rzecz kultury.

Akcja 3: Młodzież w świecie

Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej - wymiany młodzieży oraz projekty szkoleń i tworzenia sieci dotyczące problematyki i działań młodzieżowych.

 

Współpraca z Innymi Krajami Partnerskimi - współpraca w zakresie problematyki i działań młodzieżowych mająca zachęcić do wymiany i szkolenia młodzieży i osób pracujących z młodzieżą oraz tworzenia przedsięwzięć partnerskich i sieci z udziałem organizacji młodzieżowych.

Możliwości dla sektora kultury:

Działania podobne jak w przypadku Akcji 1, ale realizowane we współdziałaniu z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej oraz z innymi Krajami Partnerskimi.

Akcja 4: Systemy wsparcia młodzieży

 • Wsparcie dla organizacji zajmujących się problematyką i działaniami młodzieżowymi na poziomie europejskim;
 • Wsparcie dla Europejskiego Forum Młodzieży;
 • Szkolenia i tworzenie sieci osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych;
 • Projekty wspierające innowacyjność i jakość;
 • Działania informacyjne dla młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą
  i w organizacjach młodzieżowych;
 • Przedsięwzięcia partnerskie;
 • Wsparcie dla struktur programu;
 • Działania podnoszące wartość Programu - seminaria, sesje dyskusyjne i spotkania.

Możliwości dla sektora kultury:

 • Seminaria, szkolenia, kursy dotyczące kultury,
 • wizyty studyjne organizowane przez instytucje kultury i organizacje zajmujące się działalnością kulturalną.

Akcja 5: Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową - współpraca, seminaria i dialog strukturalny pomiędzy młodzieżą, osobami pracującymi z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową; 
 
Wsparcie działań prowadzących do lepszego poznania problematyki i działań młodzieżowych – określenie wiedzy na temat priorytetów w zakresie problematyki i działań młodzieżowych;
 
Współpraca z organizacjami międzynarodowymi - współpraca Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką i działaniami młodzieżowymi, w szczególności Radą Europy i Organizacją Narodów Zjednoczonych lub jej wyspecjalizowanymi instytucjami.

Możliwości dla sektora kultury:

Kultura jako jeden z elementów szerszej europejskiej polityki młodzieżowej.

System realizacji:

Ostateczną odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Programu ponosi Komisja Europejska. W każdym Kraju Programu wyznaczono Narodową Agencję zajmującą się promowaniem i realizacją Programu na poziomie krajowym. W Polsce funkcję tę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Za realizację scentralizowanych Akcji Programu odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zajmująca się całym cyklem trwania projektów w ramach poszczególnych Akcji.

Więcej informacji na stronach internetowych:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

www.mlodziez.org.pl

www.frse.org.pl

Language version
Polish
English_United States