Konferencja Regionów Europy ds. Środowiska

Konferencja Regionów Europy ds. Środowiska (ENCORE) to polityczna sieć regionów Europy, której celem jest zrównoważony rozwój i poprawa stanu środowiska w Europie. Udział w ENCORE jest otwarty i dobrowolny dla wszystkich regionów europejskich. ENCORE zapewnia politykom forum do dyskusji nad zagadnieniami środowiskowymi o znaczeniu regionalnym, umożliwia regionom opracowanie wspólnego stanowiska i wywieranie wspólnego wpływu na tworzenie polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej, umożliwia współpracę, wymianę doświadczeń i wspólne działania regionów w kwestiach środowiskowych.

Grupy Robocze

Grupy robocze działające w ramach sieci są zorganizowane wokół następujących tematów:

  • Zrównoważony rozwój,
  • Woda,
  • Zmiany klimatyczne,
  • Bioróżnorodność, Natura 2000.

Więcej informacji na temat sieci ENCORE: www.encoreweb.org.

Language version
Polish
English_United States