Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020”

Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” (wcześniej Platforma Monitorowania Strategii Lizbońskiej) to zarządzana przez Komitet Regionów sieć zrzeszająca 113 organów władz lokalnych i regionalnych ze wszystkich państw członkowskich UE, której celem jest:

 • wspieranie działalności konsultacyjnej Komitetu Regionów związanej z opracowaniem i realizacją strategii „Europa 2020” w świetle podejścia opartego na wielopoziomowym sprawowanie rządów;
 • uwzględnianie stanowiska lokalnych i regionalnych samorządów unijnych w podejmowaniu i realizacji najważniejszych decyzji UE dotyczących zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy;
 • wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań we wszystkich obszarach związanych ze strategią „Europa 2020”.
Kto może zostać członkiem Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”?

Członkiem Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020” mogą zostać wszelkie organy władz lokalnych i regionalnych UE.

Co Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” oferuje swoim członkom?

Jeżeli chodzi o najważniejsze punkty debaty na temat strategii „Europa 2020” oraz związaną z tym działalność konsultacyjną Komitetu Regionów, Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020”:

 • przeprowadza sondaże i konsultacje z władzami lokalnymi i regionalnymi w UE dotyczące priorytetów strategii „Europa 2020”, których wyniki znajdują odzwierciedlenie w dopiero opracowywanych lub już realizowanych opiniach KR-u;
 • od 2006 r. organizuje doroczny Dialog Terytorialny, którego uczestnicy, będący politycznymi przedstawicielami władz członkowskich, omawiają wyniki działalności platformy monitorowania z przedstawicielami Komisji Europejskiej i prezydencji Rady;
 • organizuje warsztaty dyskusyjne na temat kwestii politycznych związanych z realizacją i monitorowaniem strategii „Europa 2020”;
 • dzięki stronie internetowej i elektronicznemu biuletynowi „Europa 2020 Brief” umożliwia dostęp do stale aktualizowanych danych i najważniejszych dokumentów dotyczących kształtu i realizacji strategii „Europa 2020” oraz działalności platformy i planowanych przez nią wydarzeń; na stronie znajduje się również część, do której dostęp mają jedynie członkowie i która służy wymianie informacji na konkretne tematy oraz współpracy w tworzeniu dokumentów i przygotowywaniu spotkań.
Czego Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” wymaga od swoich członków?

W miarę możliwości członkowie Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020” są proszeni o:

 • udział w sondażach i konsultacjach,
 • udział w Dialogu Terytorialnym i innych spotkaniach i wydarzeniach,
 • udział w pozostałych działaniach tematycznych (np. w wirtualnych grupach analitycznych, konkretnych sondażach/konsultacjach), wymianę doświadczeń i najlepszych rozwiązań oraz pomoc w pracach konsultacyjnych KR-u,
 • odpowiednio wczesne informowanie zespołu Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020” co do wszelkich zmian politycznych przedstawicieli władz lub osób udzielających informacji.

Informacje szczegółowe: www.cor.europa.eu.

Kontakt z Platformą Monitorowania Strategii „Europa 2020”: analysis@cor.europa.eu.

Language version
Polish
English_United States