Platforma Podmiejskich Regionów Europejskich

 

 

Platforma Podmiejskich Regionów Europejskich (PURPLE) założone zostało w 2004 r. Obecnie skupia regiony z całej UE, w tym: Randstad (NL), Flanders (B), Stockholm (S), Mazowsze (PL), Catalunya (E), Nord Pas de Calais (F), Île-de-France (F), Frankfurt Rhein-Main (D), South East England (UK), West Midlands (UK), Rhône-Alpes (F), Dublin (I), Euroregion Maastricht-Heerlen/Hasselt-Aachen-Liege (MHAL, NL/B/D), Zealand (DK).

PURPLE jest także związane z sieciami Terres en Villes i Arc Latin.

W celu zapewnienia spójności pomiędzy przyszłym finansowaniem rozwoju obszarów wiejskich a finansowaniem rozwoju regionalnego, PURPLE pracuje nad podniesieniem poziomu znajomości zagadnień podmiejskich na poziomie europejskim, narodowym i regionalnym, we wszystkich środowiskach.

Aby zapewnić zrównoważony rozwój obszarów peri-urban, który przyniósłby różnorodne korzyści zarówno mieszkańcom europejskich miast jak również ludności żyjącej i pracującej obok nich, niezbędne jest prowadzenie ściśle określonych polityk.

PURPLE stara się w szczególności o wprowadzenie polityk, które uwzględniałyby potrzeby żywotnego, podmiejskiego rolnictwa i ogrodnictwa, połączonych z krótkimi łańcuchami dystrybucji żywności, a także potrzebę otwartej przestrzeni zarządzanej w sposób zrównoważony, wzmacniającej lokalną bioróżnorodność, dostępnej oraz umożliwiającej wszystkim rekreację.

Regiony PURPLE dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami zarówno między sobą, jak i z innymi regionami i europejskimi sieciami, a także tworzą partnerstwa w celu realizacji europejskich projektów.

Jak PURPLE jest zorganizowane?

Siecią regionów PURPLE kieruje Zarząd, składający się z 6 politycznych przedstawicieli wybranych z regionów członkowskich oraz Zgromadzenie Ogólne, w skład którego wchodzą polityczni przedstawiciele z wszystkich regionów członkowskich.

Zgromadzenie Ogólne spotyka się dwa razy w roku podczas organizowanych na dużą skalę konferencji PURPLE, które odbywają się w jednym z regionów członkowskich. Szczegóły dotyczące tych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej PURPLE.

Główne cele PURPLE
  • Promowanie pomyślnych przekształceń społeczno-ekonomicznych na obszarach podmiejskich i w ich sektorze rolniczym.
  • Wywieranie wpływu na kształtowanie europejskiej polityki regionalnej oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich.
  • Pełnienie roli głównego rozmówcy z instytucjami unijnymi w Brukseli oraz z politykami i interesariuszami w całej UE w dziedzinach mających szczególne znaczenie dla europejskich regionów podmiejskich.
  • Tworzenie platformy mającej na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy regionami peri-urban, umożliwianie tworzenia połączeń i efektywnej wymiany wyników pomiędzy istniejącymi projektami, a także promowanie nowych, trans-europejskich inicjatyw na tym polu.

Więcej informacji na stronie: www.purple-eu.org.

Language version
Polish
English_United States