Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów jest ambitną inicjatywą angażującą europejskie miasta i miejscowości w działania na rzecz ochrony klimatu. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla roku 2020 poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o ponad 20%. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy Porozumienia opracowania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), wdrożenia działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, oraz  organizacji Dni Energii zachęcających mieszkańców do jej oszczędzania. Wsparcia sygnatariuszom Porozumienia udzielają Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz Struktury Wspierające.

Kto może przystąpić do Porozumienia Burmistrzów?

Porozumienie Burmistrzów jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych wybranych w demokratycznych wyborach, niezależnie od ich rozmiaru oraz stopnia realizacji lokalnych polityk energetycznych/klimatycznych.

Jak przystąpić do Porozumienia?

Przedstawiciele samorządu lokalnego pragnący, aby ich miasto lub gmina przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów muszą w pierwszej kolejności  przedstawić inicjatywę Radzie Miasta (lub innemu równorzędnemu organowi decyzyjnemu) oraz przedyskutować ją na jej forum. Gdy decyzja o przystąpieniu do Porozumienia zostanie formalnie przyjęta (poprzez uchwałę Rady Miasta lub Gminy), władze lokalne muszą poinformować o tym Komisję Europejską. W tym celu wysyłają wiadomość e-mail na adres Biura Porozumienia Burmistrzów z załączonym formularzem przystąpienia. Formularz musi be prawidłowo wypełniony oraz podpisany przez burmistrza lub inną osobę upoważnioną do tego przez Radę Miasta lub Gminy. Po wysłaniu wiadomości, miasto/gmina zostanie dopisane do listy sygnatariuszy Porozumienia, a Rada Miasta/Gminy otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie przystąpienia do Porozumienia wraz z informacjami o następnych wymaganych działaniach.

Do czego zobowiązują się sygnatariusze Porozumienia?

Nadrzędnym celem sygnatariuszy Porozumienia jest ograniczenie na swoim terenie emisji CO2 o ponad 20% do 2020 roku poprzez działania ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zobowiązania szczegółowe, które mają umożliwić osiągnięcie tego celu, obejmują natomiast:

  • sporządzenie Bazowej Inwentaryzacji Emisji w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia;
  • opracowanie, przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy oraz przesłanie do Biura Porozumienia Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia;
  • regularne sporządzanie - co 2 lata począwszy od dnia przedłożenia SEAP - raportów informujących o postępach we wdrażaniu planu oraz osiągniętych do tej pory rezultatach;
  • promowanie działań podejmowanych w związku z przystąpieniem do Porozumienia i angażowanie w nie mieszkańców oraz lokalnych interesariuszy, w tym regularna organizacja Lokalnych Dni Energii;
  • promowanie Porozumienia Burmistrzów, w szczególności poprzez zachęcanie innych miast i gmin do przystąpienia do Porozumienia oraz udział w najważniejszych wydarzeniach organizowanych w związku z Porozumieniem i warsztatach tematycznych.

Więcej informacji na temat Porozumienia Burmistrzów można znaleźć na stronie internetowej Porozumienia: www.eumayors.eu.

Language version
Polish
English_United States