Sieć Europejskich Wschodnich Regionów Granicznych

Sieć Europejskich Wschodnich Regionów Granicznych (Network of Eastern External Border Regions - NEEBOR) utworzona została przez przygraniczne regiony wschodnie Unii Europejskiej w grudniu 2005 r.

Celem sieci NEEBOR jest zwiększanie świadomości państw członkowskich, regionów, miejscowych władz oraz organizacji i instytucji o dotychczasowych słabościach, oraz mocnych stronach transgranicznego regionu. Ponadto sieć NEEBOR ma za zadanie nawiązywać i zacieśniać współpracę między regionami położonymi wzdłuż wschodniej zewnętrznej granicy UE. Istotną kwestią są również działania członków mające na celu ułatwianie wschodnim zewnętrznym regionom granicznym pozyskiwanie funduszy z obecnie dostępnych instrumentów finansowych.

Państwa członkowskie, które przystąpiły do sieci NEEBOR, to: Cypr, Finlandia, Polska, Węgry, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Grecja i Norwegia.

Sieć jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na temat programów i projektów oraz dostępnych funduszy na ich realizację. Umożliwia poszukiwanie partnerów do projektów ponadregionalnych i ponadgranicznych, daje także sposobność do czerpania z koncepcji i pomysłów partnerów należących do NEEBOR.

Cele sieci NEEBOR
  1. Promocja wschodnich regionów granicznych.
  2. Wymiana dobrych praktyk.
  3. Aktywizacja podmiotów po dwóch stronach granicy.
  4. Ułatwienie korzystania z instrumentów finansowych Unii Europejskiej
  5. Networking.

Więcej informacji na stronie: www.neebor.eu.

Language version
Polish
English_United States