Sieć Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia

Sieć Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia (ang. European Regional and Local Health Authorities - EUREGHA) reprezentuje interesy władz lokalnych i regionalnych w zakresie zdrowia publicznego. Powstała 30 stycznia 2006 r., zgodnie z zaleceniem Komitetu Regionów. W roku 2011 r. sieć została sformalizowana. Powołany został jej Zarząd, Sekretariat i Zgromadzenie Ogólne.

W swym założeniu sieć EUREGHA ma stanowić platformę dialogu między władzami regionalnymi i lokalnymi a Komisją Europejską w sprawach opieki zdrowotnej (zwłaszcza w kwestiach mobilności pacjentów i koordynacji jakości opieki zdrowotnej).

Cele strategiczne i operacyjne sieci

Najważniejsze cele sieci EUREGHA:

  • Zwiększenie roli władz lokalnych i regionalnych na poziomie europejski.
  • Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie zdrowia publicznego.
  • Zwiększenie świadomości na temat roli władz regionalnych w realizacji polityki UE w dziedzinie zdrowia.
  • Poprawa współpracy między poszczególnymi przedstawicielstwami regionalnymi w Brukseli.
  • Współpraca z zainteresowanymi podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe i uczelnie.
  • Współpraca z instytucjami UE, w szczególności z Komisją Europejską, Komitetem Regionów, Parlamentem Europejskim.

W ramach sieci EUREGHA działają grupy robocze, które koncentrują się na konkretnych zagadnieniach zdrowia publicznego. Grupy robocze mogą być stałe lub czasowe, w zależności od wytyczonych celów i oczekiwanych rezultatów. 

Więcej informacji na stronie: www.euregha.net.

Language version
Polish
English_United States