Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych

Do celów Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych (Association of European Border Regions -AEBR) należy zwłaszcza wparcie i koordynacja wzajemnej współpracy regionów przygranicznych w ramach Europy, promocja wymiany doświadczeń i informacji z uwzględnieniem wspólnych interesów w zakresie współpracy transgranicznej i w następnej kolejności także reprezentowanie tych wspólnych interesów podczas negocjacji z parlamentami, organami, urzędami i instytucjami poszczególnych państw i Unii Europejskiej.

Główne zadania
 • definiowanie problemów, określanie szans, obowiązków i programu działań europejskich regionów granicznych i transgranicznych;
 • reprezentowanie ich wspólnych interesów wobec narodowych i ponadnarodowych parlamentów, ciał, władz i instytucji;
 • inicjowanie, wzmacnianie i koordynowanie współpracy pomiędzy europejskimi regionami granicznymi i transgranicznymi;
 • wymianę doświadczeń i informacji w celu wyodrębnienia wspólnych interesów, koordynowanie ich realizacją oraz rozwiązywania rozmaitych problemów z jakimi borykają się Euroregiony.
AEBR realizuje powyższe zadania poprzez
 • wdrażanie programów i projektów oraz zdobywanie i zarządzanie odpowiednimi funduszami;
 • organizowanie imprez (konferencji, spotkań) poświęconych problemom regionów granicznych i transgranicznych;
 • rozwijanie działalności Centrum Europejskich Regionów Granicznych i Transgranicznych i ścisłej współpracy z Unią Europejską oraz Radą Europy;
 • informowanie opinii publicznej i środowisk politycznych o sprawach związanych z rejonami granicznymi.

Do AEBR należą, jako pełnoprawni członkowie z prawem głosu europejskie regiony graniczne i transgraniczne leżące na terytorium Państw Członkowskich UE oraz Państw Członkowskich Rady Europy oraz stowarzyszenia rejonów granicznych obejmujące terytoria wielu państw pod warunkiem, że wchodzące w ich skład stowarzyszenia nie są już członkami AEBR.

Do AEBR należą, bez prawa głosu europejskie regiony graniczne i transgraniczne mające przez dwa lata status obserwatora do czasu nadania im statusu pełnego członkostwa, a także członkowie honorowi o specjalnych zasługach dla AEBR.

Do AEBR należą również, na zasadach doradczych i bez prawa głosu osoby fizyczne, stowarzyszenia oraz instytucje działające na rzecz współpracy transgrancznej.

Członkowie AEBR mają prawo
 • uczestniczyć w kształtowaniu polityki AEBR;
 • być informowanym o bieżących kwestiach związanych ze współpracą graniczną i transgraniczną na poziomie europejskim;
 • korzystać z usług, programów i infrastruktury AEBR.

Działalność AEBR finansowana jest ze składek członkowskich oraz dotacji przyznawanych przez rządy poszczególnych państw oraz inne ciała, np. Komisję Europejską.

Więcej informacji na stronie: www.aebr.eu.

Language version
Polish
English_United States