Zgromadzenie Regionów Europy

Zgromadzenie Regionów Europy (ARE) zostało utworzone w 1985 roku i jest forum politycznym oraz reprezentatywną organizacją regionów Europy dążącą do rozwoju demokracji, solidarności i współpracy międzyregionalnej w całej Europie. Do ARE należy 260 regionów z 32 różnych krajów europejskich oraz 14 organizacji międzyregionalnych, które reprezentują 400 milionów ludzi. Siedzibą ARE jest Strasbourg (Francja). ARE współpracuje z Komitetem Regionów (CoR) oraz Kongresem Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE). Organami głównymi AER są Zgromadzenie Ogólne, Biuro oraz Prezydium AER.

Od roku 1987 ARE ma status obserwatora przy Radzie Europy. Początkowo głównym zadaniem organizacji było określenie roli i pozycji regionów w budowaniu demokratycznej Europy, bliskiej obywatelom, w konsekwencji, czego, Zgromadzenie angażowało się przede wszystkim w promocję idei regionalizmu oraz wdrażanie udziału regionów w politykę europejską. Powstanie w 1994 r. Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, a w 1995 r. - Komitetu Regionów było rezultatem tych działań.

Od początku lat 90-tych organizacja angażuje się w prace nad rozwojem demokracji i wspólnoty regionalnej w krajach Europy Środkowowschodniej. Przyjęta w 1998 r. „Strategia 2000 dla regionów Europy” ma na celu przede wszystkim przyśpieszenie procesu regionalizacji (w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej) spójności politycznej, ekonomicznej, socjalnej i terytorialnej w Europie, a także promocję i rozwój wspólnoty międzyregionalnej w różnych dziedzinach (np. kulturalnej, ekonomicznej i socjalnej) poprzez transfer wiedzy technicznej i wymianę doświadczeń.

Strategiczne Cele Zgromadzenia Regionów Europy
  • Zachęcać do politycznego dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy regionami Europy.
  • Pracować razem, by wpływać na politykę krajową, europejską i międzynarodową.
  • Wspierać międzyregionalne i przygraniczne projekty współpracy.
  • Doskonalić zarządzanie regionami poprzez wymianę wiedzy specjalistycznej i sprawdzonych innowacyjnych rozwiązań.
  • Promować demokracje regionalną i zasadę subsydiarności w Europie.
  • Chronić i promować różnorodność regionalną w każdym jej przejawie.
  • Rozwijać zdolność regionów do zwiększenia wśród obywateli świadomości znaczenia Europy.

Więcej informacji na stronie: www.aer.eu

Language version
Polish
English_United States