Podlaskie

Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Sąsiaduje z trzema województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim  i na krótkim odcinku z lubelskim. Na północnym-wschodzie graniczy z Litwą, a na wschodzie z Białorusią. Podlaskie stanowi wewnętrzną (z Litwą) i zewnętrzną (z Białorusią) granicę Unii Europejskiej.

Obszar - 20 180 km².
Ludność (stan w dniu 30 września 2008 r.) - 1191861
Liczba gmin - 118 - w tym 3 miasta na prawach powiatu - powiaty grodzkie m. Białystok, m. Łomża, m. Suwałki).
Liczba powiatów - 17 - w tym 3 powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu - m. Białystok, m. Łomża, m. Suwałki) i 14 powiatów ziemskich.

W regionie jest 11 przejść granicznych: na granicy z Litwą - Budzisko (drogowe), Ogrodniki (drogowe), Trakiszki (kolejowe); na granicy z Białorusią - Białowieża (drogowe - osobowe), Bobrowniki (drogowe), Czeremcha (kolejowe), Kuźnica Białostocka (drogowe i kolejowe), Połowce (drogowe), Płaska (Rudawka - rzeczne, osobowe), Siemianówka (kolejowe – ruch towarowy).

Stolica - Białystok. Rozwój miasta nastąpił w połowie XVIII wieku za czasów hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Największy ośrodek przemysłowy oraz  centrum kulturalne i naukowe regionu. Działa tu większość instytucji kultury i uczelni wyższych, w tym: teatry, filharmonia, muzea, uniwersytet, akademia medyczna,  politechnika, wyższe szkoły ekonomiczne. Miasto jest jednym z wyróżniających się ośrodków sztuki lalkarskiej w Polsce. Obok Białostockiego Teatru Lalek działa wyższa uczelnia kształcąca aktorów i reżyserów lalkarstwa.

Do dzisiaj zachowały się w województwie podlaskim naturalne krajobrazy, puszcze i lasy,  jeziora oraz doliny rzek. O wyjątkowych walorach przyrodniczych regionu w skali Polski i Europy świadczą zespoły i elementy środowiska naturalnego objętego ochroną.

W regionie są cztery parki narodowe:

  1. Białowieski Park Narodowy
  2. Biebrzański Park Narodowy
  3. Narwiański Park Narodowy
  4. Wigierski Park Narodowy

Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, że województwo podlaskie jest miejscem współistnienia różnych narodów i kultur. Powstał tu specyficzny pejzaż kulturowy, charakteryzujący się wielością wyznaniową i bogactwem obrzędów. Od wieków żyją tu obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Żydzi. Wielonarodowość była, między innymi, powodem stworzenia uniwersalnego języka przez urodzonego w Białymstoku twórcę esperanta – Ludwika Zamenhofa (1859-1917).

Podlaskie jest regionem o charakterze rolniczym. Uprawia się tu głównie zboża i ziemniaki.  Rolnictwo prawie w całości związane jest z sektorem prywatnym. Znane i cenione w kraju oraz poza jego granicami są nasze produkty mleczarskie oraz wyroby drobiarskie i mięsne.

Przemysł to przede wszystkim produkcja i przetwórstwo artykułów spożywczych. Ważne znaczenie ma również produkcja maszyn i urządzeń, produkcja tkanin oraz drewna i wyrobów z drewna. Potencjał przemysłowy skoncentrowany jest w największych miastach  - Białymstoku,  Suwałkach i Łomży.

W ramach wdziałalności zagranicznej Województwo Podlaskie prowadzi współpracę z Litwą, Białorusią, Francją i Włochami.

Litwa

Współpraca z partnerami litewskimi datuje się od 1997 roku, kiedy to podpisane zostało porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Niemen. Po reformie administracyjnej na Litwie w skład Euroregionu wchodzą okręgi: wileński, marjampolski, olicki.

Ponadto Marszałek Województwa Podlaskiego przewodniczy Grupie roboczej ds. współpracy międzyregionalnej, działającej w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Komisja określa ogólne kierunki i podstawowe założenia rozwoju współpracy transgranicznej, przedkłada kompetentnym organom obu Państw propozycje w tym zakresie, opracowuje wspólne programy działania mające na celu rozwój współpracy między władzami regionalnymi i lokalnymi administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego. Grupa robocza spotyka się dwa razy w roku, Komisja – raz w roku, naprzemiennie na terenie każdej ze stron.

Białoruś

Współpraca z Obwodem Grodzieńskim Republiki Białoruś prowadzona jest na podstawie Porozumienia o współpracy z 10.07.2002 r. oraz umowy stowarzyszeniowej Związku Transgranicznego Euroregion Niemen z 1997 r.

Ponadto Marszałek Województwa przewodniczy Podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej, w składzie której stronę białoruską reprezentują Obwody Grodzieński i Brzeski. Komisja określa ogólne kierunki i podstawowe założenia rozwoju współpracy transgranicznej, przedkłada kompetentnym organom obu Państw propozycje w tym zakresie, opracowuje wspólne programy działania mające na celu rozwój współpracy między władzami regionalnymi i lokalnymi administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego. Podkomisja spotyka się dwa razy w roku, Komisja – raz w roku, naprzemiennie na terenie każdej ze stron.

Francja

Województwo Podlaskie zapoczątkowało współpracę z Departamentem Saône-et-Loire we Francji, która odbywa się na podstawie Protokołu ustaleń o współpracy pomiędzy Radą Generalną Saône-et-Loire a Województwem Podlaskim z 20 listopada 2003.

W myśl protokołu strony skoncentrowały się na realizacji projektów w zakresie:

  • kształcenia zawodowego (turystyka jeździecka) w Supraślu,
  • ochrony i promocji walorów przyrodniczych regionu,
  • gospodarki wodnej, kanalizacyjnej i infrastruktury drogowej.

Powyższe ustalenia dały początek owocnej współpracy i realizacji wspólnych projektów pomiędzy Powiatem Białostockim i francuskim Stowarzyszeniem „Les Campanettes”.

Włochy

2 października 2003 roku Województwo Podlaskie podpisało Porozumienie o współpracy z Autonomiczna Prowincja Bolzano. Wybór tego włoskiego regionu nie był przypadkowy, położenie przygraniczne oraz kwestie związane z mniejszościami etnicznymi stały się podwaliną nawiązania tej partnerskiej relacji.

Porozumienie przewiduje m.in.: wspieranie współpracy gospodarczej obu regionów, wymianę doświadczeń w zakresie turystyki, kultury oraz kształcenia zawodowego oraz wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządów.

Więcej informacji o regionie można znaleźć na stronie www.wrotapodlasia.pl

Language version
Polish
English_United States